Sertifisering av personell og foretak

Forskriften stiller krav om at personell og bedrifter som har direkte befatning med fluorholdige klimagasser (HFK, PFK, SF6) skal være sertifisert eller inneha opplæringsbevis.

Kravene er generelt knyttet opp mot oppgaver som installasjon, vedlikehold, lekkasjetesting og kondemnering, hvor man inngriper i gasskretsen el.

Kravene gjelder for følgende produkter eller kategorier:

  • Kjøle-, luftkondisjonerings- og varmepumpeutstyr (personell og foretak)
  • Stasjonære brannslukkingssystemer (personell og foretak)
  • Motorvogner (personell)
  • Løsemidler (personell)
  • Høyspentbrytere (personell)

For de fire første kategoriene er Isovator AS sertifiseringsorgan for personell og bedrifter, mens Incert AB foretar sertifisering for personell som arbeider på høyspentbrytere.
Nærmere opplysninger om hvilke krav som gjelder, samt praktisk informasjon om hvordan man kan bli sertifisert fås ved henvendelse til sertifiseringsorganene. De detaljerte kravene er også beskrevet under relevant lovverk.

 Viktigste endringene fra desember 2018:

  • Sertifikatene som er utstedt vil ha en tidsbegrenset gyldighet på 5 år fra 1. juni 2020. Etter dette tidspunkt må sertifikat som er mer enn fem år fra utstedelsesdato fornyes. Det vil bli etablert en noe forenklet sertifiseringsprosedyre for fornyelse av sertifikat.

  • Sertifiseringsordningen er utvidet til å omfatte personell involvert i arbeid på kjølebiler over 3,5 t og kjøletilhengere, samt personell som utfører installasjon, service, reparasjon og demontering av høyspentbrytere.

  • Det er også noen endringer i kompetansekravene for å få utsted sertifikater, f.eks. kunnskap om alternative teknologier som kan redusere bruken av f-gasser.

Fra 1. september 2019 er det mulig å ta sertifikat i hht. revidert f-gass forordning og resertifisere seg. 

Dette er grunnen til at denne bestemmelsen i forskriftens 6a – 3a om fem års gyldighet av sertifikat først gjøres gjeldende fra 1. juni 2020. Aktører som har et sertifikat som er over fem år gammelt må fornye sertifikatet i løpet av ni måneder.

Sertifikat utstedt i hht. f-gass forordning (EF) nr. 846/2006 vil fortsette å være gyldige også etter 1. juni 2020, forutsatt at de er mindre enn fem år gamle.

 Les mer om relevant lovverk 

Relaterte lenker