Relevant lovverk

F-gassene er regulert i produktforskriften. I tillegg er det bestemmelser om f-gasser i avfallsforskriften, kjøretøyforskriften og i forskrift om særavgifter.

Overordnet regelverk er gitt i:

Henvisningsforskrift til EUs reviderte f-gass forordning finnes i produktforskriften kapittel 6a Forskrift om endring i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) 

Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014 av 16. april 2014 om visse fluorholdige klimagasser engelsk / dansk  (norsk oversettelse er under utarbeidelse).

Detaljert regelverk er gitt i:

Krav til lekkasjetesting kuldebransjen
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1516/2007 av 19. desember 2007 om fastsettelse av standardkrav til lekkasjekontroll for fast kjøle-, klimaanleggs- og varmepumpeutstyr som inneholder visse fluorholdige klimagasser engelsk / norsk .

Krav til lekkasjetesting brannvernbransjen
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1497/2007 av 18. desember 2007 om fastsettelse av standardkrav til lekkasjekontroll for stasjonære brannvernsystemer som inneholder fluorholdige klimagasser engelsk / norsk .

Sertifiseringskrav kuldebransjen
Sertifiseringskrav kuldebransjen, Kommisjonsforordning (EU) 2015/2067 av 17. november 2015om fastsettelse av minstekrav til og vilkår for gjensidig godkjenning for sertifisering av foretak og personell med hensyn til stasjonært kjøle-, klimaanleggs- og varmepumpeutstyr mv. som inneholder visse fluorholdige klimagasser engelsk / dansk .

Sertifiseringskrav brannvernbransjen
Sertifiseringskrav brannvernbransjen Kommisjonsforordning (EF) nr. 304/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, av minstekrav og vilkårene for gjensidig godkjenning av sertifisering av foretak og personell med hensyn til stasjonære brannvernsystemer og brannslokkingsapparater som inneholder visse fluorholdige klimagasser engelsk / norsk.  

Sertifiseringskrav høyspentbransjen
Kommisjonsforordning (EU) 2015/2066 av 17. november 2015 om fastsettelse av minstekrav til og vilkår for gjensidig godkjenning for sertifisering av personell som håndterer høyspentutstyr som inneholder visse fluorholdige klimagasser engelsk / dansk (norsk oversettelse er under utarbeidelse) . 

Krav til opplæringsbevis for bilbransjen (luftkondisjonering)
Kommisjonsforordning (EF) nr. 307/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse av minstekrav til opplæringsprogrammer og vilkårene for gjensidig godkjenning av opplæringsbevis for personell med hensyn til klimaanlegg i visse motorvogner som inneholder visse fluorholdige klimagasser engelsk / norsk.

Sertifiseringskrav løsemidler
Sertifiseringskrav løsemidler, Kommisjonsforordning (EF) nr. 306/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse av minstekrav og vilkårene for gjensidig godkjenning av sertifisering av personell som gjenvinner visse løsemidler basert på fluorholdige klimagasser, fra utstyr engelsk / norsk.  

Merkekrav
Kommisjonsforordning (EU) 2015/2068 av 17. november 2015 om fastsettelse av etikettenes utforming og ytterligere merkingskrav med hensyn til produkter og utstyr som inneholder fluorholdige klimagasser engelsk / dansk  (norsk oversettelse er under utarbeidelse).

Rapportering av opplæringsprogrammer
Kommisjonsforordning (EU) 2015/2065 av 17. november2015 om fastsettelse av formatet for melding om medlemsstatenes opplærings- og sertifiseringsprogrammer engelsk / dansk.

F-gasser som spesialavfall
Krav til håndtering av f-gasser som spesialavfall finnes i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. 

HFK i luftkondisjoneringsanlegg i kjøretøy 
Bruk av HFK i luftkondisjoneringsanlegg i kjøretøy er gitt i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 20. 

Avgift på import
Avgift på import av HFK og PFK er fastsatt i forskrift om særavgifter og dokumentert i Skatteetatens avgiftsrundskriv. 

 

Relaterte lenker