Informasjon til kuldebransjen (inkl. varmepumper og luftkondisjonering)

Forskriften om f-gasser stiller krav til regelmessige lekkasjekontroller av alle kulde-, varmepumpe- og luftkondisjoneringsanlegg over en gitt størrelse, samt til forsvarlig kondemnering av utstyr og behandling av brukt gass. Personell og bedrifter som utfører disse oppgavene, samt installasjon og vedlikehold, skal være sertifisert.

Forskriften ble endret i desember 2018.

De viktigste endringene er:

 • At kravene i regelverket nå er knyttet til hvor stort globalt oppvarmingspotensial den aktuelle HFK-gassen har, målt i GWP-tonn gass (også benevnt tonn CO2-ekvivalenter), og ikke metriske tonn gass, som tidligere.

 • Overgang fra metriske tonn til GWP-tonn fører blant annet til andre terskelverdier for krav til lekkasjekontroller. Generelt skal utstyr som inneholder 5 tonn CO2-ekvivalenter med f-gass, eller mer, kontrolleres for lekkasje. Grensen for hermetisk lukket utstyr er 10 tonn CO2-ekvivalenter.

 • Fram mot 2025 fases det inn grenser for maksimal GWP-verdi for gass i mange typer kjøleanlegg og luftkondisjoneringssystemer. Reguleringen baseres på type anlegg, bruksområde, størrelse mv (ref. vedlegg III i forordningen).

 • Forbud mot tekniske aerosoler med innhold av HFKer med GWP-verdi over 150.

 • Krav til lekkasjetesting utvides til kjølebiler over 3,5 tonn og -tilhengere.

 • Sertifiseringskrav for personer er utvidet til også å gjelde kjølebiler over 3,5 tonn og -tilhengere.

 • Forhandlere av gass skal føre regnskap over salg og kan kun selge til virksomheter som er sertifiserte, der det er krav til sertifisert personell i hht til forordningen Les mer om kjøp og salg.

 • Det innføres skjerpede rapporteringskrav for importører, produsenter og brukere av gass.

 • Produkter og beholdere som inneholder f-gasser skal merkes på de offisielle språkene i medlemslandet hvor utstyret er brakt i omsetning (dvs. gjort tilgjengelig på markedet for første gang).

Bestemmelser som først gjelder i Norge fra 15.juni 2020:

 • Kravet til lekkasjekontroll av utstyr med over 5 tonn CO2-ekvivalenter (10 tonn for hermetisk lukket utstyr), gjelder ikke før i 2020 for eksisterende utstyr med mindre enn 3 kg f-gass (6 kg for hermetisk lukket) (artikkel 4(2) 3. ledd i forordningen)

 • Kravet om lekkasjepåvisningssystem for elektriske brytere og organiske Rankine-sykluser med over 500 tonn CO2-ekvivalenter med gass (artikkel 5(2) i forordningen)

 • Kravet om merking av hvor mye gass som er i utstyret (artikkel 13(3c) i forordningen)

De viktigste av kravene som stilles er nærmere beskrevet i avsnittene under.

Sertifisering 

Kravene til sertifisering gjelder alt personell som utfører arbeid som griper inn i kuldekretsen, samt kuldeentreprenører og andre virksomheter som organiserer slikt arbeid. Sertifikatene er inndelt i ulike kategorier, avhengig av hvilke typer arbeid man kan utføre og utstedes av Isovator AS. Kravet til sertifisering medfører blant annet at det ikke er tillatt for privatpersoner å montere eller demontere varmepumper.

Krav til nødvendig kunnskap følger av forordning (EU) nr. 2015/2067.

Les mer om sertifisering her.

Lekkasjekontroll og system for varsel om lekkasje

For større kuldeanlegg (kjøle-/fryseanlegg, luftkondisjoneringsanlegg, varmepumper mv) er det krav til å foreta regelmessige lekkasjetester. Ansvaret for at dette skjer påhviler anleggseier og det skal påses at personell og evt. bedrift som utfører oppdraget er sertifisert.

Grensen for når kravene til lekkasjekontroll og automatisk varsel om lekkasje slår inn, er knyttet til mengden f-gass (kuldemedium) i anlegget og det globale oppvarmingspotensal (GWP) den aktuelle HFKen har, målt i CO2-ekvivalenter.

CO2-ekvivalenten beregnes ved å multiplisere mengden f-gass (i kg) med gassens GWP-verdi. 

Les mer om F-gassenes GWP-verdier

Som hovedregel gjelder at anlegg med mer kuldemedium enn det som utgjør 5 tonn CO2-ekvivalenter skal sjekkes jevnlig for lekkasje. Eksempelvis utgjør 3,5 kg R-134a 5 tonn CO2-ekvivalenter. Det samme gjør 1,3 kg R-404A.

Dersom anlegget er hermetisk lukket, og merket med dette, skal det sjekkes for lekkasje jevnlig dersom kuldemediet utgjør mer enn 10 tonn CO2-ekvivalenter.

Hvor ofte anlegget skal kontrolleres for lekkasje er avhengig av mengde kjølemedium i anlegget, målt i CO2-ekvivalenter.

Tabellen under angir maksimalt intervall.

Maks. intervall mellom lekkasje-kontroller

Kjølemedium i tonn CO2-ekvivalenter

Eksempler på mengde kjølemedium i kg

R-404A

R-410A

HFK-134a

1 år

5 tonn

1,3 kg

2,4 kg

3,5 kg

6 måneder

50 tonn

13 kg

24 kg

35 kg

3 måneder

500 tonn

127 kg

240 kg

350 kg

Før 2020 er det imidlertid ikke krav om dette, men bare dersom anlegget inneholder mindre enn 3 kg kjølemedium, eller anlegget er hermetisk lukket og inneholder mindre enn 6 kg f-gass.

Dersom utstyret har installert lekkasjedeteksjonssystem, kan intervallene mellom disse lekkasjekontrollene dobles. Dvs. at dersom anlegget inneholder mellom 5 – 50 tonn CO2-ekvivalenter kuldemedium, og har lekkasjedeteksjonssystem, må det sjekkes hvert andre år for lekkasje.

Lekkasjedeteksjonssystem må imidlertid uansett installeres dersom anlegget inneholder mer kuldemedium enn 500 tonn CO2-ekvivalenter. Dette kravet gjelder ikke for kjøle- og fryseanlegg på kjølebiler eller -tilhengere. Lekkasjedeteksjonssystemet skal sjekkes hvert år for å sikre at det fungerer som forutsatt.

Det er krav om at lekkasjekontrollene loggføres og eventuelle lekkasjer skal repareres så fort som mulig og etterkontrolleres innen en måned.

Forbud mot bruk av gass med høy GWP fra 2020

Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger tillatt å etterfylle anlegg som har en fyllingsmengde på over 40 tonn CO2-ekvivalenter med f-gasser som har en GWP på over 2 500. 

Det er imidlertid mulig å etterfylle med f-gass med GWP på over 2 500 fram til 2030, dersom denne er regenerert eller det er gjenbruk av gass fra det samme utstyret eller av servicefirmaet. Etter 2030 er det heller ikke tillatt å etterfylle med brukt gass.

Fra 1. januar 2020 er det forbudt å plassere endel nytt utstyr på markedet, så som:

 • Kommersielle kjølere og frysere med HFK med GWP på over 2 500, selv om de er hermetisk lukket. Fra 1. januar 2022 skjerpes denne GWP-grensen til 150.

 • Stasjonære kjøleanlegg som inneholder, eller er avhengig av HFK for å fungere, og som har GWP på over 2 500. Fryseutstyr som er designet for å fryse ned til under minus 50 grader Celsius er unntatt fra dette forbudet.

 • Hermetisk lukkede luftkondisjoneringsutstyr som kan flyttes fra rom til rom av brukerne og som inneholder HFK med GWP på over 150.

Etter 2020, kommer det ytterligere forbud, som er omtalt i f-gass forordningens ((EU) nr. 517/2014) Annex III.

Merking av utstyr

Kulde- og klimaanlegg, herunder mobile klimaanlegg, skal merkes. Av merkingen skal det fremgå at utstyret inneholder f-gasser, opplysninger om hvilken f-gass som inngår samt fyllingsmengden.

Merkingen skal være tydelig og lett tilgjengelig, for eksempel ved at den plasseres nær servicepunkter. Hvis anlegget er hermetisk lukket, skal dette også angis på merkingen.

Merkingen skal omfatte opplysninger om fyllingsmengde målt i metriske kilo og tonn CO2-ekvivalenter samt GWP-verdien for f-gassen som inngår. Merkingen kan være utført fra fabrikk eller ved installasjon.

 Les mer om forskrift og regelverk herRelaterte lenker