Informasjon til høyspentbransjen

Forskriften omfatter SF6-gass, som blant annet benyttes i høyspentbrytere og annen kraftelektronikk.

Det stilles krav om at personell som utfører installasjon, service vedlikehold, reparasjon og demontering (skroting) av anlegg med SF6 gass skal sertifiseres. Sertifikater utstedes av Incert AB. Krav til nødvendig kunnskap følger av forordning (EU) 2015/2066.

Les mer om sertifisering

Det stilles krav om lekkasjetesting for elektriske brytere med SF6 gass, med mindre de oppfyller følgende vilkår:

  • de har en testet lekkasjerate som i hht til produsentens spesifikasjon er på mindre enn 0,1 % per år, og er merket i samsvar med dette

  • de er utstyrt med en innretning som overvåker trykk eller densitet, eller

  • de inneholder mindre enn 6 kg f-gass

Anlegg med SF6 som er installert i 2020 og senere og som inneholder mer enn 500 tonn CO2-ekvivalenter SF6 (ca 20 kg SF6), skal ha lekkasjedeteksjonssystem. Dette skal kontrolleres regelmessig.

Importører av SF6-gass og eiere av anlegg som har installert SF6-gass skal innen 15. mars hvert år sende Miljødirektoratet informasjon om beholdning, import og forbruk av SF6-gass det foregående året, samt informasjon om gjenvinning og behandling av avtappet SF6-gass.

Produkter og utstyr som inneholder SF6 skal være merket med at det inneholder SF6. Fra 2020 skal det også være merket med hvor mye SF6 det inneholder i CO2-ekvivalenter.

Det er også krav til loggføring og gassregnskap for det enkelte anlegg.

 

Viktigste endringer fra desember 2018

  • Sertifiseringsordningen utvides til også å omfatte personell som utfører installasjon, service vedlikehold, reparasjon og demontering (skroting) av brytere (ikke bare avtapping, som tidligere).

  • Kompetansekravene utvides til å omfatte kunnskap om, og sikker bruk av, alternative teknologier, samt kunnskap om utslippsreduksjon og lekkasjetesting.

  • Krav til jevnlig lekkasjekontroll av brytere med mer enn 6 metriske kg SF6.

  • Krav til lekkasjedeteksjonssystem for elektriske brytere med SF6 som utgjør mer enn 500 tonn CO2-ekvivalenter (ca 20 kg SF6) og som er installert etter 2020.

  • Betegnelsen «high voltage switchgear» er nå i forordning (EU) nr. 517/2014 erstattet med «electrical switchgear». 

  • Årlig rapportering om beholdning, import og forbruk av SF6-gass er formalisert i produktforskriften.

Les mer om relevant lovverk her

Kontakt

Alice Gaustad
fungerende seksjonsleder
seksjon for klimakunnskap
telefon 980 94 104
e-post
alice.gaustad@miljodir.no

Relaterte lenker