Import og eksport av HFK i bulk

Fra 1. januar 2019, må alle som skal importere og eksportere HFKer til Norge i bulk ha tillatelse til dette fra Miljødirektoratet.

Bestemmelsene om dette finnes i produktforskriftens kapittel 6a-2.

Forbudet gjelder de samme HFKene som er omfattet av forordning (EU) nr. 517/2014, og er listet i forordningens vedlegg I.

Miljødirektoratet gir importtillatelser i henhold til en nedfasingsplan. Denne er gjengitt i vedlegget til produktforskriftens kapittel 6a. Tillatelse til import og eksport av HFK gis for ett år om gangen.

Det er gitt importtillatelse for HFK i bulk for året 2019 til 17 virksomheter. Til sammen er det gitt tillatelse til å importere ca 640 000 tonn CO2-ekvivalenter HFK i bulk i 2019.

Virksomheter som ønsker å importere HFK i bulk i 2020, må søke Miljødirektoratet om dette innen 15. oktober 2019. Miljødirektoratet vil tildele importtillatelsene innen 30. november 2019. 

Søknaden merkes med saksnummer 2018/11585 og sendes Miljødirektoratet ved bruk av følgende epostadresse: post@miljodir.no.

Søknaden skal bestå av et kort oversendelsesbrev/-epost hvor det bekreftes at firmaet søker om import av HFK gasser, inkl. firmaets adresse og kontaktperson, søknadskjema  og rapport  om importert HFK i bulk i perioden 2015 - 2017

Relaterte lenker