Miljødirektoratet samarbeider med sudanesiske myndigheter under Olje for utvikling-programmet. Her en borerigg i Baleela. Foto: Tone Sørgård, Miljødirektoratet.

Olje for utvikling

Gjennom programmet Olje for utvikling (Ofu) tilbyr norske myndigheter overføring av kompetanse og erfaringer innen ressurs-, inntekts- og miljøforvaltning i petroleumssektoren til utviklingsland som er i ulike faser i utnyttingen av egne olje- og gassforekomster.

Hensikten med programmet er å bidra til at utnyttelsen av petroleumsressursene skal kunne gi generell velstandsvekst i landene og skje på en miljømessig forsvarlig måte.

Under Ofu-programmet tilbyr Miljødirektoratet kompetanse- og erfaringsoverføring knyttet til roller og oppgaver direktoratet har overfor petroleumsvirksomheten i Norge, herunder:

  • sammenstilling av miljødata for områder berørt av petroleumsvirksomhet
  • behandling av miljøkonsekvensvurderinger knyttet til petroleumsvirksomhet
  • utvikling av lov- og forskriftsverk vedrørende miljøaspekter ved petroleumsvirksomhet
  • fastsetting av spesifikke miljøkrav om konkrete petroleumsprosjekter
  • føre tilsyn med miljøkrav – herunder også krav til egenkontroll, miljøovervåking og beredskap knyttet til uhellsutslipp – fastsatt i lov, forskrifter og prosjektspesifikke tillatelser

Ved inngangen til 2017 deltar Miljødirektoratet i Ofu-samarbeid med 11 land.

Relaterte lenker