Bunnhabitatsundersøkelser

Bunnhabitatovervåkingen består i å ta prøver av sjøbunnen, analysere sedimentet for tungmetaller og oljeforbindelser, samt å se på biodiversiteten i bløtbunnsfaunasamfunnet. Norsk sokkel er delt inn i elleve geografiske regioner for overvåking av sjøbunnen. Undersøkelsene i den enkelte regionen skal i utgangspunktet gjennomføres hvert tredje år og alternerer mellom regionene. Omfanget av overvåkingen skal relateres til petroleumsaktiviteten til havs i de enkelte regionene.