Laksefisker i elva Eira. Foto: Dag Karlsen

Fiskeravgift

Du må betale den statlige fiskeravgiften hvis du skal fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen. Personer under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.

Hvordan betale fiskeravgift?

Fiskeravgift kan betales via netthandel, mobilportal, med giroblankett på Posten/i banken eller via nettbank.

Betal fiskeravgiften via nett eller mobil

Du kan betale fiskeravgiften via netthandel eller mobilportal med Visa eller Mastercard og skrive ut kvitteringen selv.

Etter at du har utført betalingen får du en e-post med en kvittering som du kan skrive ut på egen skriver. Kvitteringen vises også på skjermen. Hvis du mister kvitteringen kan du få tilsendt en ny kvittering. Husk å oppgi den samme e-postadressen som du brukte da du betalte fiskeravgiften.

Betalingstjenesten koster 6 kroner.

Betal fiskeravgiften på Posten eller i banken

Du kan betale fiskeravgiften i skranke på Posten, i banken eller via nettbank. Du finner ikke lenger ferdigtrykte blanketter for betaling av fiskeravgiften. Du kan imidlertid fylle ut en vanlig giroblankett og betale avgiften til:

Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim

Kontonummer: 7694 05 02620

KID: 00971036028

SWIFT (betaling fra utlandet): DNBANOKK

IBAN (betaling fra utlandet): NO7876940502620

Ved betaling med giro må du skrive din egen signatur på kvitteringen som du tar med som bevis for at fiskeravgiften er betalt.

Ved betaling via nettbank må du huske å be om kvitteringsoblat. Kvitteringen (oblaten) du får fra banken kan limes på fiskeravgiftskortet. Fiskeravgiftskortet må signeres.

Priser for fiskeravgift 2019

Årsavgift for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye:  
Årsavgift enkeltperson for fiske i vassdrag kr 272
Årsavgift familie for fiske i vassdrag*

kr 434

Avgift for fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart før 1. juli kr 679
Avgift for fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart etter 1. juli kr 412

* Ektepar/samboere med eventuelle barn mellom 18 og 20 år eller enslige med barn i samme aldersgruppe

Ny aldersgrense

Lov om laksefisk og innlandsfisk er endret. Fra 1. januar 2013 skal den som vil fiske etter anadrom laksefisk betale fiskeravgift etter fylte 18 år. Tidligere var aldersgrensen 16 år.

Fiske i vassdrag

Kravet om å betale fiskeravgift gjelder for lakseførende strekning i vassdrag. Et vassdrag regnes som lakseførende opp til foss, eller annet hinder som laksen ikke greier å passere, eller til grense fastsatt av Fylkesmannen. I tillegg til fiskeravgift må du også løse fiskekort, eller få annen tillatelse fra rettighetshaver.

Du skal ikke betale fiskeravgift for å fiske etter innlandsfisk og kreps. Dersom det fiskes etter innlandsfisk på lakseførende strekning i sesongen for fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye, skal det likevel betales avgift.

Fiske i sjøen

Kravet om å betale fiskeravgift gjelder fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i sjøen med faststående redskap (lakseverp, kilenot og krokgarn). Fiskeravgiften må være betalt for å få redskapen registrert hos Fylkesmannen. Kopi av kvitteringen må sendes til Fylkesmannen i eget fylke for å få tilsendt fangstdagbok.

Det skal ikke betales fiskeravgift for fiske etter rømt oppdrettslaks i områder hvor det er åpnet for slikt fiske i perioden 5. august - 28. februar.

Det skal heller ikke betales fiskeravgift for fiske med stang eller håndsnøre i sjøen.

Fritak eller dispensasjon

Norske og svenske flyttsamer er fritatt for å betale avgift for fiske som de etter reindriftsloven har rett til å drive.

Skoler eller institusjoner, som har fiske som en del av undervisning, behandling eller aktivitetstilbud, og asylmottak kan få dispensasjon fra plikten til å betale fiskeravgift. Dispensasjonen gjelder bare i sammenheng med organisert undervisning og behandling, for elever eller klienter sammen med leder. Søknaden skal sendes hjemstedskommunen.

Miljødirektoratet kan gi dispensasjon fra plikten til å betale fiskeravgift for deltagere i tidsavgrensede arrangementer med formål å øke rekrutteringen til fiske.

Plikt til å kontrollere

Fiskekortselger har plikt til å kontrollere om fiskeravgift er betalt, eller at det er gitt dispensasjon. Slik kontroll kreves ikke ved salg av fiskekort fra automater eller andre selvbetjeningsinnretninger når kortet er påført opplysning om plikten til å betale fiskeravgift.

Den som tilbyr fiskekort på Internett er pliktig til å opplyse om at fiskeravgiften skal være betalt før lokalt fiskekort kan kjøpes. Kvitteringen for fiskekort kjøpt gjennom netthandel skal ha informasjon om at fiskekortet er ugyldig uten betalt fiskeravgift. Kvittering for betalt fiskeravgift eller dispensasjon fra kommunen, samt legitimasjon, skal medbringes under fiske og vises fram dersom politi eller oppsynspersonell forlanger det.

Videresalg av fiskeravgift

Fiskekortselgere og andre kan gå til innkjøp av fiskeravgiftskort for videresalg til fiskere. For denne tjenesten kan vedkommende i tillegg til avgiften beregne seg en godtgjørelse på 10 prosent av avgiftens størrelse samt portoutgifter, som fiskeren må betale. Innkjøpte fiskeravgiftskort som ikke blir solgt sendes Miljødirektoratet for refusjon når fiskeåret er omme. 

Hvorfor betale fiskeravgift?

Fiskeravgiften går inn i Statens fiskefond, som brukes til tiltak for å bevare bestandene og tilrettelegge for fiske. Avgiftsperioden følger kalenderåret, hvilket betyr at avgift som betales fra 1. januar vil gjelde til og med 31. desember.

Inntektene fra salg av fiskeravgift tilfaller Statens fiskefond. I 2017 ble det innbetalt 17,68 mill. kroner til fondet.

Fra og med 2002 betales det fiskeravgift kun for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye (anadrome laksefisk) etter gitte bestemmelser. Fiskefondets inntekter brukes derfor kun til tiltak knyttet til disse artene.

Pengene nyttes til forvaltning og tiltak knyttet til bærekraftig bruk av bestander av laks, sjøørret og sjørøye. En stor del av fiskefondet blir overført til Fylkesmennene til fordeling til søknader om tilskudd til lokale fiskeformål.

Tilskuddsmidler

Private organisasjoner og lag, for eksempel fiskerlag, grunneierlag og jeger- og fiskerforeninger kan søke om tilskudd. I tillegg kan forskningsinstitusjoner og landsdekkende organisasjoner, kommuner og interkommunale organ søke om tilskudd.

Tiltak som kan få tilskuddsmidler er blant annet: Kultiveringstiltak, driftsplanlegging, tiltak for å bedre tilgangen til fiske for allmennheten og muligheten for fiske, og tiltak rettet mot rekruttering eller stimulering til laksefiske. Slike tilskudd utløser ofte en lokal prosess og en stor dugnadsinnsats.

Forvaltningsrelaterte forskings-, utrednings- og overvåkingsprosjekt som kan medvirke til at stammer av anadrome laksefisk blir tatt vare på og at fiskeressursene blir bedre utnyttet, kan også få tilskudd.

Søknad om tilskudd fra fiskefondet skal sendes via vårt elektroniske søknadssenter.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om fiskeravgiften?

Ring tlf. nr. 465 08 029

E-post: fiskeravgift@miljodir.no

Relaterte lenker