Kongsfjorden på Svalbard. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.no.

Nordområdene

Miljøvernsamarbeid i nordområdene er svært viktig for Norge. Målet er å skape bærekraftig vekst og utvikling, og ivareta områdets store miljøverdier gjennom økt internasjonalt samarbeid om ressursutnyttelse, miljøforvaltning og forskning.

I nordområdene finner vi de siste store relativt urørte naturområdene i vår del av verden. Miljøet i nord er likevel sårbart og utsatt for store belastninger som følge av menneskelig aktivitet. Effektene av klimaendringer og langtransporterte miljøgifter er spesielt merkbare i nordområdene.

Havforsuring vil kunne få store konsekvenser for økosystemene i Arktis. Også aktivitet knyttet til ressursutnyttelse, transport og annen næringsvirksomhet har negative effekter på miljøet i denne regionen, og forventes å øke som følge av havisens tilbaketrekking. Flere arter og økosystemer kan være i fare om ikke nødvendige tiltak gjennomføres for å beskytte dette miljøet.

Miljødirektoratet skal bidra til å legge til rette for økt kunnskap om klima, forurensning og miljø og for at denne kunnskapen tas i bruk som grunnlag for god forvaltning av miljøet i nordområdene og på Svalbard.

Regionalt og bilateralt samarbeid

Miljødirektoratet deltar i ulike internasjonale fora for å bevare miljøet i nordområdene. Dette inkluderer Arktisk Råd, miljøsamarbeidet i Barentsregionen og samarbeidet under Isbjørnavtalen. Vi har også et omfattende bilateralt miljøsamarbeid med Russland, som har bidratt til å legge grunnlaget for en økosystembasert forvaltning Barentshavet og til god forvaltning av miljøet og naturmangfoldet i grenseområdene, forurensningskontroll og håndtering av miljøfarlig avfall.

Miljøsamarbeidet under Arktisk Råd inkluderer alle de åtte arktiske statene som grenser til Arktis og består av Canada, Danmark (inkludert Grønland og Færøyene), Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA, samt urfolksorganisasjoner og observatører. Den sirkumpolare avtalen om oljevern og -beredskap, som ble signert på ministermøtet i 2013, er et godt eksempel på hvordan Arktisk råd-landene tar ansvar og forbereder seg på økt aktivitet i regionen. Miljøsamarbeidet under Barentsrådet innbefatter i hovedsak de fire landene som grenser inn mot Barentsregionen (Finland, Norge, Russland og Sverige). 

Svalbard

Miljødirektoratet har også sentrale oppgaver knyttet til forvaltningen av naturen på Svalbard. Målet er at Svalbard skal være et av de best forvaltede villmarksområdene i verden. Miljødirektoratets oppgaver på Svalbard omfatter blant annet artsforvaltning og forvaltning av verneområder.