Behandlingen av avfall kan gi overskudd av energi. Foto: Statkraft, Flickr

Energiutnyttelse

Flere former for avfallsbehandling kan gi et overskudd av energi som bør utnyttes som en energikilde. Forbrenning av avfall gir overskuddsvarme, som for eksempel kan brukes som erstatning for andre oppvarmingskilder, eller til produksjon av strøm. Avfallsforbrenningsanlegg er derfor ofte koblet til fjernvarmeanlegg som forsyner bygninger og bydeler med varmt vann til oppvarming og varmt tappevann. Behandling av våtorganisk avfall i biogassanlegg gir biogass som igjen kan utnyttes til produksjon av biodrivstoff, varme eller elektrisitet. Nedbrytning av deponert avfall gir også gass som kan samles opp og utnyttes som energikilde.