Hval, fisk og marine arter

Vågehval

Om du skal utføre produkter av vågehval må også kravene i forskrift om regulering av utførsel av vågehval være oppfylt. Vågehvalforskriftens §§ 2 og 3 krever blant annet at eksportør må være registrert og at det foreligger annen nødvendig dokumentasjon før CITES-eksporttillatelse vil kunne utstedes. Følgende retningslinjer gjelder da:

1. Eksportøren skal fylle ut Fiskeridirektoratets skjema Innmelding av vågehval for eksport for fangståret XXXX.

2. Fiskeridirektoratet skal:

a. Kontrollere om individene kommer fra lovlig fangst ut fra sine registreringer

b. Kontrollere med NFD

i. at eksportørene er oppført i NFDs register over godkjente eksportører

c. Kontrollere med HI

i. om det foreligger DNA-profiler,

eller

ii. om det er mottatt prøveglass med vevsprøver som er opplyst å stamme fra individene angitt av eksportøren

Når disse forholdene er kontrollert og funnet i orden, bekreftes dette av Fiskeri-direktoratet ved utstedelse/ godkjenning av:

a. Japan: Statement of legally caught whales to Japan

eller

b. Andre markeder: skjema for Innmelding av vågehval for eksport for fangståret XXXX.

3. Eksportøren skal sende elektronisk søknad til Miljødirektoratet med anmodning om utstedelse av Cites-tillatelse for utførsel av vågehval vedlagt følgende dokumentasjon:

a. bekreftelse fra Fiskeridirektoratet (punkt 2, andre ledd.)

b. bekreftelse fra Mattilsynet om at

i. hvalproduktene er kontrollert av Mattilsynet etter Sjøpattedyrkontrollforskriften

eller

ii. at hvalproduktene omfattes av Mattilsynets dispensasjon fra Sjøpattedyrkontrollforskriften

4. Miljødirektoratet utsteder Cites-utførselstillatelse når:

a. Dokumentasjonen i punkt 3 foreligger

b. Eksporten er i overenstemmelse med Cites-forskriften

Søk om tillatelse til utførsel av vågehvalkjøtt her.

Koraller og marine suvenirer

Hver enkelt har et ansvar for å sette seg inn i regelverket før de kjøper med seg koraller og andre marine suvenirer hjem fra utlandet. Dette gjelder også når du kjøper disse over internett. Innførsel og utførsel av Cites-listede koraller er tillatt om man har gyldige tillatelser for dette. Om du innfører koraller til din bedrift eller privat akvarium fra utlandet, må du altså søke om tillatelse.

Kravet om tillatelser gjelder ikke om du tar med deg følgende marine arter som personlig reisegods: inntil ½ kilo døde, tørre steinkoraller (Scleractinia), inklusive deler derav,tre døde eksemplarer av dronningkonkylie (Strombus gigas), fire døde eksemplarer av sjøhester (Hippocampus spp.) eller tre døde eksemplarer av kjempemusling (Tridacnidae). Se fullstendig oversikt over alle eksemplarer av suvenirer som er unntatt krav om tillatelse, jf. § 10.

Merk: Om disse eksemplarene sendes i postpakke eller lignende, kreves det uansett gyldige Cites-tillatelser.

I tabellen i vedlegg 1 står det hvilke koraller eller andre marine suvenirer som er listet og kan kreve tillatelse. Du kan søke etter art på engelsk og latin på den internasjonale tjenesten Species+ for å se om en art står på liste A (Cites liste I) eller liste B (Cites liste II).

Søk om tillatelser her.

Det kreves ikke registrering/eiersertifikat for innenlands besittelse av koraller eller andre marine virvelløse dyr som for eksempel kjempemusling og dronningkonkylie.

Kaviar

Hver enkelt har et ansvar for å sette seg inn i regelverket før de kjøper med seg kaviar hjem fra utlandet. Dette gjelder også når du kjøper kaviar over internett. Rogn fra stør (Acipenseriformes), såkalt russisk kaviar, er omfattet av Cites og krever gyldige Cites-tillatelser ved innførsel og utførsel.

Det er tillatt å innføre inntil 125 gram kaviar per person til Norge til eget forbruk uten Cites-tillatelser.

Beholdere med kaviar skal være forseglet og merket med en unikt nummerert etikett.

Det kreves ikke registrering/eiersertifikat for innenlands besittelse av kaviar.

Søk om tillatelse til innførsel/utførsel av kaviar her.

Fisk

Ønsker du å utføre håbrann (Lamna nasus), europeisk ål (Anguilla anguilla) eller annen Cites-listet fisk ut fra Norge, kreves det Cites-tillatelser for dette.

EU har et forbud mot all innførsel og utførsel av europeisk ål. Ved innførsel eller utførsel av ål mellom Norge og andre land enn EU kreves det søknad om, og utstedelse av Cites-tillatelse for dette.

Om det skal ilandføres Cites-listede arter fanget i tilknytning til havområder som ikke er underlagt noen stats nasjonale jurisdiksjon, må du ha en flerbrukstillatelse for ilandføring fra det åpne hav. Dette må du søke Miljødirektoratet om.

Fisk som benyttes i akvarium, slik som Potamotrygon-arter og asiatisk arowana (Scleropages formosus) og som er Cites-listet, kreves tillatelser. Innførsel av ferskvannsfisk krever som regel også tillatelse etter forskrift om fremmede organismer. Det kreves imidlertid ikke tillatelse etter fremmede organismer-forskriften for innførsel av ferskvannsorganismer som kun kan leve ved temperaturer over 5 °C, og som utelukkende skal holdes for prydformål i innendørs akvarier som er innrettet slik at organismer ikke kan slippe ut. Cites-listede arter vil alltid kreve tillatelse.

I tabellen i vedlegg 1 står det hvilke hai, ål eller andre fisk som er listet og kan kreve tillatelse. Du kan søke etter art på engelsk og latin på den internasjonale tjenesten Species+ for å se om en art står på liste A (Cites liste I) eller liste B (Cites liste II).

Søk om tillatelser her.

Det kan kreves merking/registrering/eiersertifikat for innenlands besittelse av fisk på liste A. Ta kontakt med Miljødirektoratet ved spørsmål omkring dette.

Tjenester og verktøy

Tema

Relaterte lenker