Finn tema

Miljødirektoratet arbeider med en lang rekke tema på miljøområdet, og her finner du en oversikt over alle temasidene på miljødirektoratet.no. Du kan også søke etter tema i søkefeltet.

Samlet plan for Nord-Trøndelag

594 Kongsmoelva 01 Skogafossen.pdf 595 Østerelva 01 Nonsvatn.pdf 606 Saglielva 01 Svaberg.pdf 504 Stjørdalselv 27 Meråker 28 Tevla.pdf 504 Stjørdalselv, Leksa 01 Røsfossen 02... 02.01.14

Samlet plan for Oppland

005 Glomma og Lågen 16 Losna 16 Øyer 21 Moksa (Tromsa-Moksa - vassdragene).pdf 005 Glomma og Lågen 17 Hovdefossen.pdf 005 Glomma og Lågen 31 Ula.pdf 005 Glomma og Lågen 32... 02.01.14

Samlet plan for Rogaland

134 Sokndalselva 02 Lindland (Sokndalsvassdraget).pdf 134 Sokndalselva 02 Lindland, Soknedalsvassdraget VF.pdf 136 Hellelandselva 02 Helleland 03 Botneåna (Botnåni) 05 Melkefoss... 02.01.14

Samlet plan for Sogn og Fjordane

254 Vossovassdraget 292 Flåmvassdraget Alt. I, II, III, IV & V (Flåm, Raundalen, Aurland).pdf 266 Indre Oppedalsvassdraget 06 Storelva (Overføring til Årnestølvatnet).pdf 268... 02.01.14

Samlet plan for Sør-Trøndelag

004 Glomma og Lågen 67 Hitterelva (Kuråsfossen, Tolga).pdf 449 Driva 22 Storfallet.pdf 462 Staursetbekken 01 Staurset.pdf 463 Fjelna 01 Haukvik 02 Vinjerøa.pdf 475 Søa 01... 02.01.14

Samlet plan for Telemark

078 Skiensvassdraget 39 Kvitå 45 Hjartdøla 48 Bærtjønn 49 Kovstul, Fåne, Mæl II, Digerå pumpe.pdf 078 Skiensvassdraget 40 Fosse 41 Omnesfossen 43 Hanfoss (Tinnelvoverføringen).p... 02.01.14

Samlet plan for Troms

791 Målselvvassdraget 01 Andsvatn (Reisvatn).pdf 791 Målselvvassdraget 01 Andsvatn VF.pdf 791 Målselvvassdraget 09 Setermoen.pdf 791 Målselvvassdraget 21 Høgda.pdf 793 Lakselva ... 03.01.14

Samlet plan for Vest-Agder

119 Mandalselva 01 Nødingfoss 02 Haugsfoss.pdf 119 Mandalselva 03 Øyslebø.pdf 119 Mandalselva 06 Kosåna.pdf 119 Mandalselva 11 Hesja.pdf 119 Mandalselva 31 Skjerka 32 Kvernevatn... 03.01.14

Samlet plan for Vestfold

073 Numedalslågen 02 Vierødfoss.pdf 073 Numedalslågen 03 Brufoss .pdf 073 Numedalslågen 50 Daleelva.pdf 03.01.14

Samlet plan for Østfold

004 Glomma og Lågen 11 Lekum VF.pdf 004 Glomma og Lågen 11 Lekum.pdf 03.01.14

Sammenhengende naturområder

Større, sammenhengende naturområder med urørt preg har en selvstendig miljøverdi, ved... 17.06.15

Skog

Skogen i Norge er viktig i klimasammenheng ved at den årlig tar opp en CO 2 -mengde som... 27.08.15

Skrantesjuke (CWD)

Skrantesjuke, eller Chronic wasting disease (CWD) er en smittsom sykdom som kan ramme... 22.06.17

Spillolje - meldingstjeneste for refusjonsanleggene

Vi bruker denne siden som en aktiv kommunikasjonskanal med refusjonsanleggene. Legger ut svar på spørsmål som er av felles interesse og kommentarer og avklaringer om vilkårene,... 14.06.13

Statens naturoppsyns rolle og myndighet som tilsynsetat

Statens naturoppsyn skal ivareta at bestemmelsene i naturoppsynsloven blir fulgt. 28.06.13

Statens samlede beredskap i rovviltsaker

Miljødirektoratet og vårt feltpersonell Statens naturoppsyn (SNO) og alle fylkesmenn har ordninger for å ivareta og håndtere henvendelser knyttet til rovvilt. Dette gjelder i... 14.05.18

Substitusjon av farlige kjemikalier

Substitusjonsplikten pålegger alle virksomheter som bruker helse- og miljøfarlige kjemikalier å skifte til mindre farlige alternativer, dersom dette ikke påfører virksomheten... 16.08.18

Sukkertare

Sukkertare er en av Norges vanligste tarer og danner store undersjøiske skoger langs hel... 01.07.13

Søke om konto/kontorepresentant

Nyhetsmelding 26.11.2018 - Søknadsprosessen til klimakvoteregisteret blir digital Vi lanserer om kort tid en ny plattform for å søke om kontoer og nye kontorepresentanter.... 14.03.18

Vannsøyleovervåking

For å se på effekter av utslippene for organismer som lever i vannet, overvåkes fisk og utplasserte blåskjell i bur i tilknytning til installasjonene. Dette gjøres årlig oftest ... 26.06.13

Verdi for naturmangfold, friluftsliv, landskapsopplevelse og klimatilpasning

Større, sammenhengende naturområder er viktige som leveområder for arter som enten bruker store arealer i sin livssyklus, eller som lett blir forstyrret av støy og menneskelig... 02.07.15

Vern og beskyttelse av marine områder

Alger, sjøgress og dyr som lever i tilknytning til havbunnen er utsatt for betydelig... 20.05.15

Økologisk grunnkart

Økologisk grunnkart er en samling av ulike kartlag som gir kunnskap om hvor naturtyper,... 01.11.17

Årsrapporter tilsyn

Etter at de årlige tilsynene til Miljødirekoratet og Fylkesmannen er gjennomført,... 05.09.13