Finn tema

Miljødirektoratet arbeider med en lang rekke tema på miljøområdet, og her finner du en oversikt over alle temasidene på miljødirektoratet.no. Du kan også søke etter tema i søkefeltet.

Miljøovervåking på norsk sokkel

Operatørselskapene er pålagt å overvåke vannmassene og sjøbunnen, både sedimenter, bløt - og hardbunnsfauna, slik at vi kan kartlegge forurensning fra olje- og gassvirksomheten.... 26.06.13

Mudring og dumping

Mudring betyr å fjerne sand, slam eller sedimenter fra havbunnen. Det gjøres blant annet... 19.06.13

Nanomaterialer

Nanomaterialer er kjemiske stoffer eller materialer som fremstilles og anvendes i strukturer som måler mellom 1 og 100 nm. Vi har ofte mindre informasjon om helse- og miljørisik... 24.11.16

Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold

Programmet har ført til økt kunnskap om naturen. Kunnskapen er fremskaffet gjennom... 26.10.17

Naturindeks

Naturindeks for Norge gir en oversikt over status og utvikling for det biologiske... 26.10.17

Nordområdene

Miljøvernsamarbeid i nordområdene er svært viktig for Norge. Målet er å skape bærekrafti... 01.06.13

Norske forskere i IPCC-arbeidsgrupper

18 forskere og eksperter fra Norge er valgt som medlemmer av forfatterteamene for FNs... 28.06.13

Offshorekjemikalier

Bruk og utslipp av offshorekjemikalier reguleres gjennom HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten og gjennom Miljødirektoratets tillatelser til virksomhet etter forurensnings... 21.04.16

Ofte stilte spørsmål

Kan vi bruke klimakvoter utstedt i fase 3 (2013-2020) til oppgjør i fase 4 (2021-2030)? Ja, se artikkel 13 i direktivet  som ble vedtatt i april 2018: Validity of allowances... 05.10.18

Ofte stilte spørsmål om allemannsretten

Alle har lov til å ferdes i og bruke i utmarka. Her får du svar på hvilke betemmelser som gjelder. 12.07.16

Olje for utvikling

Gjennom programmet Olje for utvikling (Ofu) tilbyr norske myndigheter overføring av... 01.06.13

Opprettelse og forvaltning av verneområder

Områdevern bidrar til å ta vare på arter, naturtyper og økosystemer og er derfor et vikt... 01.11.13

Overvåking av kvotepliktige utslipp

Tredje kvoteperiode startet 1. januar 2013. Da trådte nye regler for overvåking, rapportering og verifisering av kvotepliktige utslipp i kraft i EUs kvotesystem. I forordning om... 23.08.13

Persistente organiske miljøgifter (POP)

Persistente organiske miljøgifter (POP-er) er stoffer som har alvorlige helse- og... 13.06.16

Produktforskriften

Produktforskriften er en samleforskrift som gjennomfører flere regelverk som hovedsakelig gjelder begrensninger av stoffer. Forskriften inneholder blant annet EU-regelverk om... 22.10.13

Public reports

The publicly available information on the Kyoto Protocol, pursuant to paragraphs 44 through 48 of the annex to  decision 13/CMP.1 ,   is published on this page (Unit holding and... 14.03.18

Påvirkning i havet og langs kysten

Norge er omgitt av et levende hav og en rik kystlinje. Vi bruker havet og høster av...

Rapportering og verifikasjon av utslipp

Rapportering Virksomheter i kvotesystemet må hvert år, senest innen 31. mars, levere inn en rapport til Miljødirektoratet som dokumenterer utslippet det foregående året. Før 1.... 23.08.13

Referater fra EU-møter

Her finner du referater fra møter i EU som Miljødirektoratet deltar på. Referatene er lagt under de ulike temaer.

Renovasjonsavgift for fritidsboliger

Her finner du noen spørsmål og svar om renovasjonsavgift for fritidsboliger. 10.09.18

Rovvilt

Stortinget har bestemt at vi skal ha bestander av rovviltartene gaupe, jerv, ulv,... 01.06.13

Samarbeid med utvalgte land i sør

Klima- og miljødepartementet har inngått egne samarbeidsavtaler på miljøområdet med Kina... 07.06.13

Samarbeidsrådet for anadrom laksefisk

Samarbeidsrådet for anadrom laksefisk ble opprettet i 2009 og skal gi råd til den statlige villaksforvaltningen om hvordan fiskeressursene kan forvaltes, bevares, utvikles og... 29.01.14

Samlet plan for Nordland

619 Øyrelva 01 Nye Langfjord 02 Svartvatn.pdf 621 Lomsdalsvassdraget 01 Lomsdal (I, II & III).pdf 625 Sæterelva 01 Visten I 02 Visten III 03 Visten II.pdf 628 Grytåga 02... 19.12.13