Finn tema

Miljødirektoratet arbeider med en lang rekke tema på miljøområdet, og her finner du en oversikt over alle temasidene på miljødirektoratet.no. Du kan også søke etter tema i søkefeltet.

Kartlegging av marine naturtyper

Det er et stadig økende aktivitetspress på våre kyst- og havområder. For å kunne forvalt... 26.10.17

Klimaeffekter

Klima og klimaendringer har en kaskade av effekter på natur og samfunn. Endringer i... 04.09.14

Klimakvoter

27.10.17

Klimakvoteregisteret

Det norske registeret for klimakvoter er en del av EUs felles register (Union Registry) for alle de nasjonale klimakvoteregistrene i EUs kvotehandelsystem. 14.03.18

Klimaovervåking

Klimaet endrer seg som følge av menneskenes utslipp av klimagasser. Miljødirektoratet... 11.10.13

Klimatilpasning

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for å legge til rette for regjeringens... 25.10.13

Kommunal avfallshåndtering

Kommunane er ansvarleg for å sørgje for at hushaldsavfall blir samla inn, og innbyggjara... 22.06.13

Kommunal avfallshåndtering

Kommunane er ansvarleg for å sørgje for at hushaldsavfall blir samla inn, og innbyggjara... 22.06.13

Kortlevde klimadrivere

Kortlevde klimadrivere er gasser og partikler som bidrar til oppvarming og som har en... 05.12.13

Kvotepris for beregning av årlig CO2-kompensasjon

Kvoteprisen som vil bli lagt til grunn for beregning av CO2-kompensasjon for støtteåret 2018, som utbetales etterskuddsvis i 2019, er 54,91 kroner per tonn CO2. Årlig... 15.01.14

Leker og småbarnsprodukter

Barn er mer følsomme for kjemikalier og utsettes for kjemikalier på en annen måte enn...

Levende dyr og fugler

Reise med kjæledyr Hver enkelt har et ansvar for å sette seg inn i regelverket før de reiser med kjæledyr til utlandet. Om du reiser med levende eksemplar av liste A eller B-art... 01.07.18

Levende reptiler

I Norge er det tillatt å innføre og eie 19 arter krypdyr til innendørs lukket hold. Tar du med deg noen av disse til Norge, må du sørge for at du har papirene i orden før du... 01.03.19

Marin forvaltning

Norge har råderett over havområder som er mer enn seks ganger så stort som landarealet.... 26.02.15

Marin verneplan

Det er et nasjonalt mål å bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende... 24.06.13

Marint biologisk mangfold

Marint biologisk mangfold, eller marin biodiversitet, er et begrep som beskriver... 20.05.15

Marint søppel

Plastforsøpling i havet er en av vår tid største miljøproblem. Plastavfall brytes svært... 22.06.13

Mat, helsekost og kosmetikk

Mat Innførsel og utførsel av mat eller matprodukter som er laget av arter regulert under Cites krever tillatelser. Dette inkluderer produkter som for eksempel kaviar, rent kjøtt... 01.07.18

Miljøledelsessystemet EMAS

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) er et komplett miljøledelsessystem som tar utgangspunkt i ISO 14001-standarden. Miljødirektoratets rolle er å være norsk kontaktpunkt for... 27.06.13

Miljøovervåking på norsk sokkel

Operatørselskapene er pålagt å overvåke vannmassene og sjøbunnen, både sedimenter, bløt - og hardbunnsfauna, slik at vi kan kartlegge forurensning fra olje- og gassvirksomheten.... 26.06.13

Musikkinstrumenter

Cites-arter i musikk-instrumenter Tropiske treslag Deler av tropiske treslag som inngår i musikkinstrumenter kan omfattes av Cites-bestemmelsene. Eksempler på de mest vanlige... 01.07.18

Mål og rammer for forvaltningsplanarbeidet

Forvaltningsplanen skal være et verktøy for forvaltning av verneområdet innenfor rammen ... 01.11.13

Nanomaterialer

Nanomaterialer er kjemiske stoffer eller materialer som fremstilles og anvendes i strukturer som måler mellom 1 og 100 nm. Vi har ofte mindre informasjon om helse- og miljørisik... 24.11.16

Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold

Programmet har ført til økt kunnskap om naturen. Kunnskapen er fremskaffet gjennom... 26.10.17