REACH-regelverk hos ECHA

På nettsidene til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) er det oversikter over REACH-regelverket. Der finnes det en såkalt konsolidert versjon av REACH-forordningen. Det er imidlertid de enkelte rettsaktene slik de ble vedtatt som er juridisk bindende, og oversikt over disse finner du på EUs regelverksside (EUR-Lex). Det kan være vedtatt endringer i REACH-forordningen i EU som ennå ikke gjelder i Norge. Dette fordi endringsforordningene må gjennomføres i norsk rett først. Se Status for gjennomføring av REACH-regelverk

Virksomheter som skal omsette kjemikalier og produkter i et EU-land, må allikevel forholde seg til de endringene av REACH-regelverket som til enhver tid gjelder i EU selv om endringene ikke er gjennomført i Norge. For eksempel må virksomheter som ønsker å søke om godkjenning for fortsatt bruk av et stoff på REACH vedlegg XIV, overholde de fristene som er gitt for stoffet i vedlegg XIV uavhengig av status for gjennomføring i Norge.

Tema