Regulering

Refusjonsordning for spillolje

Refusjonsordningen er fastsatt i de årlige budsjettproposisjoner for Klima- og miljødepartementet, under programkategori 12.40 Klima - og forurensing, kapittel 1441, post 76. 14.06.13

REACH-regelverk hos ECHA

På nettsidene til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) er det oversikter over REACH-regelverket. Der finnes det en såkalt konsolidert versjon av REACH-forordningen. Det er... 13.06.13