Strukturtelling av villrein. Foto: Kristoffer Ullern Hansen

Lov om statlig naturoppsyn

Lov om statlig naturoppsyn har til formål å gi en overordnet og samlet regulering av naturoppsynet.

Loven hjemler oppsynsmyndighet gjennom kontroll med bestemmelsene gitt i, eller i medhold av, følgende spesiallover:

  • friluftsloven
  • motorferdselsloven
  • kulturminneloven
  • viltloven
  • laks- og innlandsfiskeloven
  • naturmangfoldloven
  • markaloven
  • forurensingsloven (deler av den)
  • småbåtloven

I tillegg til oppsynets oppgaver regulerer loven oppsynets fullmakter, forholdet til politiet, den sentrale administrasjon og oppsynets taushetsplikt.

Opprettelsen av Statens naturoppsyn ble foretatt gjennom vedtaket av Forskrift om opprettelse av Statens naturoppsyn og delegering av myndighet til Miljøverndepartementet.

Kategori