Stor aure fiska i Røavassdraget, Femundsmarka nasjonalpark. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Lakse- og innlandsfisklova

Verkeområdet til lakse- og innlandsfisklova omfattar anadrom laksefisk (laks, sjøaure og sjørøye), innlandsfisk og andre ferskvassorganismar. Lova har som formål å sikre at dei naturlege bestandane til desse artane og leveområda deira blir forvalta slik at mangfaldet og produktiviteten i naturen blir bevart.

Det offisielle namnet er lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk. Loven ble sist revidert 1/1-2013. Se lenke til venstre (St.prp 86 L (2011-2012)).

Lov om laks og innlandsfisk i fulltekst

Fiske etter innlandsfisk

Innlandsfisk vil seie all fisk i vassdrag bortsett frå anadrom laksefisk, inkludert ål. Føresegnene om innlandsfisk gjeld i tillegg som utgangspunkt for kreps.

Fiske etter anadrom laksefisk

I forskrifter til lova er det opna for fiske etter anadrom laksefisk i sjø og vassdrag til bestemte tider og med bestemte reiskapar.

Anadrom laksefisk som er fanga med reiskap som er ulovleg til fangst av slik fisk, eller som er fanga utanfor den lovlege fisketida, skal straks kastast ut igjen.

Tema

Kategori