Lov

Akvakulturloven

11.06.13

Energiloven

24.06.13

Fjellova

Fjellova gir reglar for forvaltinga av statsallmenningane. Lova regulerer retten til... 26.11.09

Folkehelseloven

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern (Hdir) 24.06.13

Friluftslova

Friluftslova regulerer forholdet mellom grunneigarar og allmenta og definerer kva som er... 26.11.09

Genteknologiloven

Genmodifiserte organismer (GMO) er planter, dyr og mikroorganismer hvor den genetiske... 27.11.09

Jernbaneloven

24.06.13

Klimakvoteloven

12.06.13

Lakse- og innlandsfisklova

Verkeområdet til lakse- og innlandsfisklova omfattar anadrom laksefisk (laks, sjøaure og... 26.11.09

Lov om statlig naturoppsyn

Lov om statlig naturoppsyn har til formål å gi en overordnet og samlet regulering av... 26.11.09

Luftfartsloven

24.06.13

Mineralloven

11.06.13

Motorferdselloven

Uberørt natur og stillhet er særegent ved norsk natur. For å bevare naturen fri for... 04.12.09

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven er den mest sentrale loven innen naturforvaltning. Loven regulerer... 07.02.12

Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven inneholder regler for arealplanleggingen i Norge og er derfor... 26.11.09

Småbåtloven

24.06.13

Veglova

24.06.13

Vegtrafikkloven

24.06.13

Viltlova

Formålet med viltlova er at viltet og leveområdet til viltet skal forvaltast i samsvar m... 26.11.09