Plantefelt med sitkagran (Picea sitchensis) på naturbeitemark. Treslaget er vurdert til å utgjøre svært høy økologisk risiko av Artsdatabanken. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.no.

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Krav om tillatelse fra fylkesmannen ved planting av utenlandske treslag til skogbruksformål.

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål trådte i kraft i 2012 og er hjemlet i naturmangfoldlovens kapittel IV om fremmede organismer. Forskriften setter krav om tillatelse ved utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål, herunder til skogproduksjon, pyntegrøntproduksjon og juletreproduksjon.

Forskriften har som formål å hindre at utsetting av utenlandske treslag medfører uheldige følger for naturmangfoldet.

Søknad om utsetting av utenlandske treslag skal sendes til fylkesmannen i god tid før utsettingen skal finne sted. Miljødirektoratet er klageinstans. Vedtak fattet etter forskriften ligger offentlig tilgjengelig i Miljøvedtaksregisteret.

På denne siden finner du søknadsskjema og veileder til forskriften.

Relaterte lenker