Forskrift om fremmede organismer

Forskrift om fremmede organismer er hjemlet i naturmangfoldloven kapittel IV, og har til formål å forebygge introduksjoner av fremmede organismer som kan medføre uheldige følger for naturmangfoldet. 

 

Forskrift om fremmede organismer ble fastsatt ved kgl. res 19.juni 2015 med hjemmel i lov 19.juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Forskriften trådte ikraft 1.januar 2016.

Formålet med forskriften er å hindre innførsel, utsetting og spredning av fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet.

Forskriften viderefører tidligere bestemmelser i viltloven og lakse- og innlandsfiskloven, og innfører krav om tillatelse, eller forbud, for organismegrupper som hittil har vært svakt regulert med hensyn til biologisk mangfold, slik som landlevende planter og virvelløse dyr.

De viktigste virkemidlene i forskriften er forbud mot innførsel, omsetning og utsetting av enkelte listeførte fremmede arter, et generelt krav om tillatelse ved innførsel og utsetting av en rekke arter og artsgrupper samt bestemmelser som stiller krav til aktsomhet og krav til tiltak knyttet til virksomhet som kan medføre spredning av fremmede organismer.

Hva krever tillatelse og hvordan søker jeg?

Utgangspunktet er at det kreves tillatelse etter forskriften for innførsel av levende organismer til Norge.

Søknad om tillatelse til innførsel eller utsetting av organismer rettes til Miljødirektoratet gjennom Elektronisk søknadssenter. Hva som krever tillatelse, og hvilke opplysninger som kreves i en søknad, kan du lese om i veileder til utfylling av søknad i søknadssenteret.

Hva er unntatt kravet til tillatelse?

Unntatt fra kravet om tillatelse er organismer som er listet opp i vedlegg II i forskriften. I tillegg er det gjort unntak for landlevende planter, mikroorganismer og en del ferskvannsorganismer, marine planter, virvelløse dyr og fisk som angitt i §7 i forskriften.

Forskriften gjelder ikke ved innførsel og utsetting som nevnt i § 3 andre ledd, der innførsel er regulert under annet regelverk. Herunder er nevnt innførsel og utsetting av vanlige husdyr, som f.eks sau, svin, geit og storfe m.v., samt utsetting av utenlandske treslag, innførsel av viltlevende marine organismer til forskningsformål osv. Se nærmere om dette i § 3 i forskriften.

Les mer om kravet til CITES-tillatelser

Nyhetsmelding august 2017: Nye regler om innførsel av reptilarter

Hvilke arter er forbudt?

Forskriften innfører forbud mot innførsel, omsetning og utsetting av flere arter som listet opp i vedlegg I i forskriften, jf. tabell 1.

Tabell 1 – Arter som er forbudt fra 1.1.2016

Amerikahummer (Homarus americanus)

Filtarve (Cerastium tomentosum)

Gravbergknapp* (Phedimus spurius)

Hagelupin (Lupinus polyphyllus)

Hybridslirekne (Reynoutria xbohemica)

Jærlupin (Lupinus perennis)

Kanadagullris (Solidago canadensis)

Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzium)

Kjempegullris (Solidago gigantea)

Kjempeslirekne (Reynoutria sachalinensis)

Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera)

Parkslirekne (Reynoutria japonica)

Prydstorklokke (Campanula latifolia macrantha)

Rynkerose (Rosa rugosa)

Sandlupin (Lupinus nootkatensis)

Sibirbergknapp* (Phedimus hybridus)

Sølvarve (Cerastium biebersteinii)

Tromsøpalme (Heracleum persicum)

Vasspest (Elodea canadensis)

Smal vasspest (Elodea nuttallii)

*Forbudet gjelder ikke innførsel, utsetting og omsetning til/på grønne tak. For utsetting på grønne tak i kommuner med forekomst av naturtypen åpen grunnlendt kalkmark, kreves det imidlertid tillatelse. Mer informasjon, herunder hvilke kommuner det gjelder, finner du i veileder til søknad i Elektronisk søknadssenter.

*Forbudet gjelder ikke ved innførsel av levende amerikansk hummer til godkjent virksomhet. For slik innførsel kreves imidlertid tillatelse. Tillatelse kan gis til importør som kan dokumentere rutiner som forhindrer tilsiktet og utilsiktet utsetting av amerikansk hummer i norsk natur. Tillatelsen kan sette vilkår om innholdet i rutinene, herunder inneholde krav om at hummeren må kokes før den forlater virksomhetens lokaler.

Her er i tillegg en versikt over landplanter som blir forbudt å innføre, omsette og plante/så fra 1.1.2021:

Tabell 2 – Landplanter som blir forbudt fra 1.1.2021

Alaskakornell (Swida sericea)

Alpegullregn (Laburnum alpinum)

Balsampoppel (Populus balsamifera)

Berlinerpoppel Populus xberolinensis)

Blomstermispel (Cotoneaster monopyrenus)

Dielsmispel (Cotoneaster dielsianus)

Grønnpil (Salix xfragilis)

Gullregn (Laburnum anagyroides)

Høstberberis (Berberis thunbergii)

Skjørpil (Salix euxina) unntatt Salix euxina "Bullata''

Sprikemispel (Cotoneaster divaricatus)

 

Forbudet mot landlevende planter gjelder ikke sorter som ikke kan medføre fare for uheldige følger for det biologiske mangfold. Dette kan du lese mer om i veileder til søknad i Elektronisk søknadssenter.

Krav til aktsomhet og krav til tiltak

Forskriften fastsetter et alminnelig aktsomhetskrav som pålegger den som innfører, setter ut eller omsetter organismer, å opptre aktsomt for å hindre at aktiviteten medfører uheldige følger for det biologiske mangfold. Tilsvarende gjelder for den som driver med virksomhet som kan medføre utilsiktet spredning av fremmede organismer i miljøet. Kjernen i aktsomhetskravet er at den som er ansvarlig for aktiviteten skal ha kunnskap om den risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold som aktiviteten og de aktuelle organismene kan medføre, og om hvilke tiltak som er påkrevd for å forebygge slike følger. I tillegg skal den ansvarlige treffe forebyggende tiltak for å forhindre at aktiviteten medfører uheldige følger for det biologiske mangfold, og for raskt å avdekke utilsiktet spredning av fremmede organismer.

I tillegg til det alminnelige aktsomhetskravet, inneholder forskriften flere bestemmelser som utdyper aktsomhetskravet på visse områder, samt konkrete krav til tiltak knyttet til virksomhet som kan medføre spredning av fremmede organismer. Dette omfatter:

  • krav om å informere ansatte og mottakere av fremmede organismer (informasjonsplikten)
  • krav til oppbevaring og emballering under transport
  • krav om tiltak ved hold av vannlevende fremmede organismer
  • krav til skriftlig miljørisikovurdering ved etablering og utvidelse av parkanlegg og transport- og næringsutbyggingsområder
  • krav om tiltak rettet mot vektorer og spredningsveier for fremmede organismer,
  • krav om merking av forsendelser
  • plikt til å føre internkontroll

Utføres en innførsel eller utsetting i henhold til en tillatelse gitt av offentlig myndighet, anses, som hovedregel, aktsomhetskravet som oppfylt.

Forskriften inneholder også en tiltaks- og varslingsplikt, som utløses dersom det oppstår skade eller fare for alvorlig skade på det biologiske mangfold som følge av innførsel, utsetting eller utilsiktet spredning av fremmede organismer. Oppstår en slik situasjon, skal den ansvarlige iverksette egnede tiltak for å avverge eller begrense skaden, varsle Miljødirektoratet om forholdet, og, så langt det er mulig, gjenopprette den tidligere tilstanden ved for eksempel fjerning av fremmede organismer.

Du kan lese mer om aktsomhetskravet og øvrige krav i merknadene til forskriften på lovdata.

Tilsyn, håndheving og sanksjoner

Miljødirektoratet fører tilsyn med at forskriften og vilkår i tillatelser blir etterlevd, og kan håndheve og ilegge administrative sanksjoner for overtredelse av forskrift eller vilkår, jf. naturmangfoldloven kapittel VIII og IX. Du kan lese mer om dette under «Håndheving og sanksjoner».

Tjenester og verktøy

Tema

Relaterte lenker