Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 2: Opprydning i forurenset grunn ved terrenginngrep

Kommentar til forurensningsforskriftens kapittel 2 (TA-2912/2012) 06.08.13

Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 7: Grenseverdier for lokal luftkvalitet

Til § 7-1: Formål Hensikten med forurensningsforskriften kapittel 7 er å sikre en generell bedring av luftkvaliteten for å hindre at konsentrasjoner av de aktuelle stoffene i... 06.08.13

Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 4: Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt

Veiledning til jordbruksforskriftene: Hysdyrgjødsel, silopressaft og bakkeplanering (PDF-fil på 454 kB) 06.08.13

Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 8: Svovelinnhold i ulike oljeprodukter

Til § 8-1. Formål og virkeområde  Svovel danner svoveldioksid ved forbrenning. Høyt innhold av svoveldioksid i luften kan forekomme i enkelte byer og tettsteder, og kan medføre... 07.08.13

Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 10: Utslipp fra krematorier

Til § 10-1 Formål  Utslipp fra krematorier er hovedsakelig til luft. Utslippene kan inneholde organiske mikroforurensninger som sot, støv og tjærestoffer (PAH) på grunn av dårli... 07.08.13

Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 11: generelle bestemmelser om avløp

Til § 11-1 Formål Formålet med kapittel 11til15 B er å beskytte miljø mot forurensning fra utslipp av avløpsvann og å ivareta brukerinteresser som kan påvirkes av utslipp av... 11.06.13

Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 12: Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen veileder kommunen. Til § 12-1 Virkeområde 1. ledd: Bestemmelsene i... 11.06.13

Kommentarer til forurensningsforskriftens Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 13. Fylkesmannen veileder kommunen. Til § 13-1 Virkeområde for kapittel 13 1. ledd:... 11.06.13

Kommentarer til forurensningsforskriftens Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 14. Statens forurensningsmyndighet veileder Fylkesmannen. Begreper Vesentlig endring ... 11.06.13

Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 15: Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann

Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 15. Fylkesmannen veileder kommunen. Til § 15-1 Virkeområde for kapittel 15 1. ledd:... 11.06.13

Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 16: Kommunale vann- og avløpsgebyrer

Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 16. Fylkesmannen veileder kommunen. Virkeområdet til kapittel 16 er bestemt av lov om vas... 11.06.13

Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 19: Sammensetning og bruk av dispergeringsmidler og strandrensemidler for bekjempelse av oljeforurensning

Til § 19-2 Forskriften regulerer sammensetning og bruk av dispergeringsmidler og strandrensemidler og gjelder for bekjempelse av akutt oljeforurensning på vann eller i... 16.06.13

Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 20: Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip

Til § 20-1 Formål Kapittel 20 i forurensningsforskriften har som formål å verne det ytre miljø ved å sikre at mottaksordningene for avfall i norske havner fungerer tilfredsstill... 01.04.14

Kommentarer til forurensningsforskriften kapittel 21: Forbud mot forbrenning til sjøs

Til 21-1 Definisjoner Bestemmelsene i dette kapittelet er rettet mot forbrenning for å bli kvitt problematisk avfall, f.eks ved å ta landgenerert industriavfall ut for forbrenni... 02.12.14

Kommentarer til forurensningsforskriften kapittel 22: Mudring og dumping i sjø og vassdrag

Til § 22-1 Virkeområde Saklig virkeområde Utfylling/dumping fra land reguleres ikke etter disse bestemmelsene. Slik utfylling/dumping reguleres mest hensiktsmessig etter plan- o... 02.12.14

Kommentarer til forurensningsforskriften kapittel 25: Regulering av utslipp fra vask og impregnering av oppdrettsnøter

Til § 25-2 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for utslipp fra vask, rengjøring og impregnering av hele eller deler av oppdrettsnøter, ved: anlegg uten administrativ/økonomisk... 02.12.14

Forurensningsforskriftens kapittel 18: Tankforskriften

Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. 07.09.16

Tema