Status for gjennomføring og effekt av tiltak: Faggrunnlag for oppdatering av forvaltningsplan for Norskehavet og for Nordsjøen-Skagerrak

Rapporten oppsummerer tiltakene fra kapittel 9 i Meld. St. 37 (2012-2013) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak og kapittel 7 i Meld. St. 35 (2016-2017) Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet.

I følge Faglig forum sitt mandat skal forumet utarbeide det samlede faglige grunnlaget for oppdateringer og revideringer av forvaltningsplanene for Barentshavet – Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen – Skagerrak.

Det faglige grunnlaget skal inneholde en oppsummerende karakteristikk av miljøtilstanden ihavområdet og gi en beskrivelse av endringer og utviklingstrekk for blant annet gjennomføring av tiltak i tidligere forvaltningsplaner som er lagt til deltagende institusjoner i Faglig forum, og en vurdering av effekten av disse tiltakene.

Med bakgrunn i dette er alle tiltakene som er listet opp i forvaltningsplanen gjennomgått og kommentert. Hensikten med gjennomgangen er å vise hvordan tiltakene er fulgt opp og hvis mulig si noe om de har hatt en effekt.

Dokumentet er diskutert i Faglig forum og er omforent.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1244
Språk:
NB

Publisert:
21.12.2018 00:00:00
Forfatter:
Faglig forum for norske havområder
Omfang:
40 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema