Naturbaserte løsninger for klimatilpasning

Fram mot år 2100 må vi regne med at det vil skje endringer i klimaet i Norge. Dette vil kunne medføre utfordringer knyttet til en rekke klimarelaterte parametere, som nedbør, overvann, flom, havnivåstigning, stormflo, temperatur, skred og tørke. Norge har et mål om at samfunnet skal forberedes på og tilpasses til klimaendringene.

At samfunnet er klimatilpasset betyr at det er i stand til å begrense eller unngå flest mulig av de ulemper som følge av klimaendringen og utnytte nye muligheter. Naturbaserte løsninger til klimatilpasning er en av flere måter å møte klimaendringene på.

Rapporten beskriver mulige naturbaserte løsninger for følgende klimautfordringer
• Flom
• Overvann
• Havnivå og stormflo
• Skred (løsmasseskred, stensprang og snøskred)
• Nedbør
• Temperatur (som påvirker en rekke andre klimautfordringer, og omtales under disse. Her omtales hovedsakelig tiltak knyttet til mulige kjøleeffekter fra vegetasjon)
• Tørke
• Vind (hvor omtalen hovedsakelig knyttes til skjerming ved hjelp av vegetasjon)
• Havforsuring (hvor lite kunnskap om effektene begrenser omtalen)


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-830
Språk:
NB

Opphav:
Menon Economics, NINA, SWECO
Omfang:
57 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema