Klimatiltak i jordbruk og matsektoren. Kostnadsanalyse av fem tiltak

Norsk jordbruk står for om lag åtte prosent av de norske klimagassutslippene. Jordbrukets utslipp kan, etter våre analyser, reduseres betydelig, uten å påføre samfunnet vesentlige kostnader. Rapporten vurderer kostnader for fem klimatiltak.

Kostnadsanslagene er usikre, blant annet fordi det per dags dato finnes lite tilgjengelig kunnskap om virkemidlene som kan utløse de nødvendige endringene i jordbruket eller leddene nedstrøms, som matindustrien, dagligvarehandelen eller blant forbrukerne. Visse virkemidler kan føre til redusert konsumentnytte eller ineffektivitet i ressursallokeringen som kan oppveie anslåtte gevinster, f.eks. ved redusert forbrukerutlegg. I det følgende oppsummeres vurderingene av de fem klimatiltakene:

  1. Økt utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon
  2. Redusert produksjon og konsum av storfekjøtt – erstattes med frukt, grønt og fisk
  3. Redusert produksjon og konsum av storfekjøtt – erstattes med svinekjøtt
  4. Redusert matsvinn
  5. Stans i nydyrking av myr

Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-660
Språk:
NB

Opphav:
NIBIO
Omfang:
100 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema