Verneverdig natur identifisert

Fylkesmennene har nå identifisert aktuelle områder som møter kriteriene Klima- og miljødepartementet har satt for supplerende vern.

Kriteriene for supplerende vern

Klima- og miljødepartementet har satt følgende kriterier for supplerende vern:

  • Områdene skal bidra til at alle naturtyper er tilstrekkelig representert i norske verneområder
  • Områdene skal bidra til å sikre truet natur (arter og naturtyper)
  • Områdene skal bidra til større robusthet for å motvirke negative effekter av klimaendringer og andre negative påvirkninger, og bedre økologiske nettverk
  • Det er aktuelt å vurdere vern innenfor vernekategoriene nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservater og biotopvernområder.
  • Det skal både vurderes nye verneområder og utvidelse av eksisterende verneområder.
  • Eksisterende og nye verneområder skal samlet sett i størst mulig grad utgjøre et funksjonelt økologisk nettverk

Det skal vurderes om deler av de vernede vassdragene trenger økt beskyttelse gjennom områdevern etter naturmangfoldloven.)

– Fylkesmennene har gjort en naturfaglig vurdering av hvor det finnes områder som kan bidra til å nå Stortingets målsetning om representativt vern av norsk natur. Dette er ikke en verneprosess, men et arbeid for å identifisere hvor verneverdiene finnes, sier Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Det er et nasjonalt mål at «eit representativt utval av norsk natur skal bevarast for kommande generasjonar". I Stortingsmeldingen Natur for livet (Meld. St. 14 (2015–2016)) beskrives et behov for en begrenset supplering av verneområder med naturtyper som i dag er mangelfullt dekket.

For å bevare en representativ del av norsk natur vil regjeringen blant annet:

  • "Verne, etter naturmangfoldloven, naturtyper og økosystemer som i dag er mindre godt dekket av vern."
  • "Vurdere grensejusteringer og eventuelt utvidelser av eksisterende verneområder for å ivareta økologiske nettverk og øke robusthet mot klimaendringer."

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om å utarbeide en oversikt over aktuelle områder basert på innspill fra Fylkesmennene. Les mer om arbeidet og kriteriene for utvalget på Klima- og miljødepartementets nettsider.

Miljødirektoratet skal gjøre samlet vurdering

Miljødirektoratet skal innen 1. mai levere en samlet vurdering av mulig supplerende områder basert på innspillene fra fylkesmannen til Klima- og miljødepartementet. Miljødirektoratet skal sikre at de foreslåtte områdene fyller kriteriene som er satt for det supplerende vernet og belyse samfunnsmessige hensyn på et overordnet nivå.

Klima- og miljødepartementet skal deretter ta stilling til hvilke områder det skal jobbes videre med og vi vil deretter få i oppdrag å gjennomføre verneprosesser for de områdene det besluttes å gå videre med.

– Fylkesmannens oversikt over områder innebærer ingen båndlegging av arealer nå. Disse vil senere kunne bli aktuelle for en verneprosess med involvering av lokale berørte interesser på vanlig måte før et område eventuelt blir vernet av kongen i statsråd, sier Myklebust.

Egne prosesser for skog og marine miljøer

I prosessen med supplerende vern er det aktuelt å se på nye nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservater og biotopvernområder eller utvidelse av eksisterende områder. For skog og marine miljøer foregår det egne prosesser og disse naturtypene inngår ikke i arbeidet med supplerende vern.

Les mer om områdene hos Fylkesmannen:

Lenkene legges ut ettersom den enkelte fylkesmann har publisert sin nettsak. Fylkesmannen i Innlandet har fått utsatt frist for levering på grunn av tekniske problemer.

Agder

Oslo og Viken

Vestlandet

Nordland

Troms og Finnmark

Rogaland

Trøndelag

Møre og Romsdal

Vestfold og Telemark

Innlandet

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Knut Fossum, seksjon for verneområder
telefon 918 14 201

Tema