Ett av Norges 23 miljømål er å ta vare på et representativt utvalg av norsk natur. Om lag 17 prosent av det totale landarealet vårt er nå vernet. Å gå gjennom Aurlandsdalen er en fantastisk flott tur. Her er det fra øvre del nedenfor Østerbø ved Urvik. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.

Norges miljøstatus på rett vei

Norge har 23 nasjonale miljømål. Vi måler utviklingen ved hjelp av 92 indikatorer. Nettstedet Miljøstatus.no viser at status og utvikling i hovedsak er positiv.

Visualiserer miljømål og indikatorer

Miljøforvaltningen innfører nå et system som beregner grunnlaget for visualisering av Norges 23 miljømål og 92 indikatorer.

I første fase er ikke alle målene visualisert.

På nettstedet Miljøstatus.no får du oversikt over status og utvikling for alle miljømål og indikatorer.

Stortinget fastsetter de nasjonale miljømålene, mens Klima- og miljødepartementet vedtar hvilke indikatorer vi måler utviklingen på.

Miljødirektoratet, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren og Statens strålevern gjør de faglige vurderingene av om vi er på rett vei.

Norges miljømål på nett

– Vi følger tett med på hvordan det står til med miljøet i Norge, hva som er status, hva som påvirker tilstanden og avstanden til måloppnåelse. Nå lanserer vi en ny framstilling av dette på nettstedet Miljøstatus.no. Den nye oversikten over Norges 23 miljømål viser at vi hovedsak er på rett vei, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

På Miljøstatus.no har vi laget en kortfattet visuell framstilling av måloppnåelse der det er mulig. For alle målene har vi en verbal omtale av måloppnåelsen samlet og av hver enkelt indikator. Det er pedagogisk framstilt og lett klikkbart for de som ønsker å dukke ned i detaljene.

Norsk natur tas vare på


Det er et nasjonalt mål å ta vare på et representativt utvalg av norsk natur. Om lag 17 prosent av det totale landarealet vårt er nå vernet, men det er stor variasjon i hvordan dette er fordelt i landet.

- Stortinget har vedtatt en rekke virkemidler i handlingsplanen for naturmangfold. Miljødirektoratet mener det er mulig å nå målet om å ta vare på et representativ utvalg av norsk natur. Men vi tror ikke det er sannsynlig å nå målet innen 2020, slik det er formulert i handlingsplanen, sier Ellen Hambro.

Friluftslivet har en sterk posisjon


Undersøkelser viser at svært mange nordmenn utøver friluftsliv jevnlig. Dessuten har ni av ti hørt om allemannsretten.

- Friluftslivets posisjon i Norge er god og sterk. Men manglende tilgang til arealer gjør at vi ikke gir full skåre på dette miljømålet, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Stoppe utslipp miljøgifter

Utslipp av miljøgifter fra industrien er kraftig redusert gjennom mange år. Utslippene av flere av de tradisjonelle miljøgiftene på den nasjonale prioritetslisten er redusert med over 90 prosent siden 1995.

Prioritetslisten består i dag av vel 35 stoff og stoffgrupper. Bruk og utslipp av disse skal reduseres vesentlig, med sikte på å stanse utslippene innen 2020.

- Det er en positiv utviklingen mot å stanse utslipp av miljøgifter, men det er likevel ikke tilstrekkelig til at vi kan si at målet vil nås i 2020, sier Ellen Hambro.

Selv om mengden farlig avfall øker i Norge, går det aller meste av avfallet til forsvarlig behandling. I 2016 ble 98 prosent av det farlige avfallet håndtert forsvarlig.

Relaterte lenker

Kontakt

Pressetelefon: 401 03 800
E-post: presse@miljodir.no

Tema