Miljødirektoratet kontrollerer i mai at butikker over hele landet følger det felles europeiske regelverket for merking og emballering av farlige kjemikalier (CLP-regelverket). Foto: John Petter Reinertsen.

Sjekker farlige kjemikalier som selges til forbrukerne

Miljødirektoratet kontrollerer på nytt at farlige kjemikalier som selges til forbrukere, er riktig faremerket og emballert. Vi sjekker også myggmidler og rotte- og musemidler.

Farlige kjemikalier skal merkes riktig

  • Europa har et felles regelverk for klassifisering og merking av farlige stoffer – Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures (CLP)
  • Farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger (kjemikalier) skal klassifiseres og merkes for fysisk fare, helsefare og miljøfare.
  • Faremerkingen angis på etiketten i form av faresymboler, varselord, fare- og sikkerhetssetninger, i tillegg til navn på de farligste stoffene.
  • I Norge skal merkingen være på norsk.
  • Noen kjemikalier skal på grunn av fareklassifiseringen ha en emballasje som er utstyrt med barnesikker lukning og/eller følbar advarselsmerking.
  • Noen av de farligste kjemikaliene med hensyn til helse er ikke tillatt å selge til forbrukere.

Mange kjemikalier er skadelige dersom de ikke oppbevares, håndteres og avhendes på riktig måte.

– Virksomheter som framstiller, importerer og omsetter farlige kjemikalier, er ansvarlige for at fareklassifiseringen, merkingen og emballeringen er korrekt, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Landsdekkende aksjon

Miljødirektoratet kontrollerer i mai at butikker over hele landet følger det felles europeiske regelverket for merking og emballering av farlige kjemikalier (CLP-regelverket).

Aksjonen er en oppfølging av en rekke tidligere butikkontroller, sist i 2017.

Sjekker myggmidler og rotte- og musemidler

– Vi sjekker samtidig at biocidprodukter som selges til private, bare inneholder lovlige aktive stoffer og er godkjent av Miljødirektoratet, sier Mathieu Veulemans.

Biocidprodukter kan for eksempel være myggmidler og midler til bekjempelse av mus og rotter.

Kontakt

seksjonsleder Mathieu Veulemans
produkttilsynsseksjonen
telefon: 480 57 510

Tema