Ny biocidforskrift

Biocidforskriften av 10. april 2014 er nå erstattet av en ny biocidforskrift av 18. april 2017. Forskriften er omstrukturert for å lette oversikt og lesbarhet. 

Biocidforskriften

Forskriften gjennomfører EUs biocidforordning, (EU) nr. 528/2012, i norsk regelverk. I tillegg inneholder forskriften nasjonale bestemmelser om blant annet emballering, merking og bruksanvisning, registrering i produktregisteret og gebyrer.

Innholdet i den nye forskriften er i hovedsak det samme som i den gamle. Den tydeligste endringen er at forskriften er omstrukturert for å lette oversikt og lesbarhet.

Forskriften er nå delt i to kapitler:

  • Gjennomføring av EU-rettsakter
  • Nasjonale krav

Vedleggene er de samme som tidligere, med enkelte justeringer.

Nasjonale bestemmelser om krav til norsk merking, etikett og lignende er tatt inn i forskriften. I tillegg er det enkelte oppdateringer/tekstpresiseringer, sletting av tekst om klageadgang og økning av et gebyr.

Samlet sett vurderer Miljødirektoratet at de foreslåtte endringene ikke medfører vesentlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Konsekvenser av endringene

De spesifiserte kravene til norsk tekst på etiketter osv. er bare en videreføring av eldre forskrift og praksis.

Rettelsene i avsnitt om produktregisteret innebærer språklige rettelser og oppdatering av henvisninger til nytt regelverk for klassifisering og merking (CLP). Slettingen av avsnittet om klageadgang har ingen praktisk betydning ettersom dette dekkes av forvaltningsloven.

Endringene knyttet til gebyrene er hovedsakelig for å gjøre tabellene i vedlegg 1 mer oversiktlige og fjerne uklarheter, samt å rette opp årsgebyret som følge av nytt regelverk for klassifisering og merking (CLP). Den eneste reelle endringen her er økningen av gebyret for "mindre endringer ved gjensidig godkjenning", som var for lavt til å dekke de reelle kostnadene ved arbeidet Miljødirektoratet utfører.

Tema