De norske målene for innsamling og gjenvinning er nådd for de fleste emballasjetypene, men ikke for emballasjekartong og isopor. Foto: iStock.

Rekordhøy gjenvinning av emballasjeavfall

Aldri har så mye emballasjeavfall blitt gjenvunnet som i 2014. Samtidig har avfallsmengden økt betydelig. 

Avtaler om gjenvinning og emballasje

Klima- og miljødepartementet og emballasjekjedene inngikk i 1995 frivillige avtaler om innsamling og gjenvinning av brunt papir, emballasjekartong, plastemballasje og metallemballasje. Avtalene ble reforhandlet i 2005.

Aktører som produserer, importerer, bruker eller omsetter emballasje forplikter seg til å nå minimumsmål for innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall.

Vi er også bundet av mål om gjenvinning i EUs emballasjedirektiv.

Ulike returselskap for emballasje og NOK (Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité) arbeider for at næringslivet skal nå målene i avtalene.

I 2014 kastet vi totalt 563 000 tonn emballasje, mot 535 000 tonn i 2013. Det er den største økningen på ti år. Det er aldri før registrert mer emballasjeavfall i Norge.

Mer gjenvinnes

Selv om mengden øker, går mer til gjenvinning og det er bra for miljøet at ressursene blir utnyttet. Over 97 prosent av alt emballasjeavfallet gikk enten til materialgjenvinning eller energiutnyttelse i 2014.

Se tabell nederst i saken

Det er tre prosentpoeng mer enn i 2013. Og vi er aller best på plastemballasje. Fra norske husholdninger og næringsliv ble 99 prosent av all plastemballasje gjenvunnet i fjor.

– Nordmenn bruker mye emballasje, og selv om mer ble gjenvunnet i 2014, er det viktig at vi fremdeles jobber for økt sortering og god ressursutnyttelse av emballasjeavfallet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Venter strengere krav

De norske målene for innsamling og gjenvinning er nådd for de fleste emballasjetypene, men ikke for emballasjekartong og isopor. Vi når imidlertid de målene som ligger i EUs emballasjedirektiv. Det er samtidig grunn til å vente strengere krav til gjenvinning av emballasjeavfall i EØS-landene i løpet av få år. EU skal legge frem et revidert direktiv om emballasje innen utgangen av 2015 og signalene tyder på at målene vil bli satt høyere.

– EUs mål vil sannsynligvis være ambisiøse. Selv om Norge oppfyller de internasjonale forpliktelsene om materialgjenvinning av emballasjeavfall i dag, vil vi trolig måtte se på virkemidlene våre for å oppfylle kravene i det nye direktivet, sier Hambro.

KONTAKT

seksjonsleder Pål Spillum
seksjon for avfall og gjenvinning
telefon: 908 38 384

seniorrådgiver Christoffer Back Vestli 
seksjon for avfall og gjenvinning
telefon: 928 22 405

Tema