Seminar om utslipp til luft fra petroleumsbransjen

Den 21. november inviterte Miljødirektoratet til frokostseminar om utslipp av hydrokarboner til luft fra norske petroleumsinnretninger og muligheter for å redusere utslippene. Presentasjoner og video finner du i saken under.

Under frokostseminaret presenterte Add Energy resultater fra et omfattende kartleggingsprosjekt som er gjennomført på norsk sokkel på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Seminaret var spesielt rettet mot tekniske, operasjonelle og HMS-faglige enheter i petroleumsnæringen, men var åpent for alle. Foredragene holdes på norsk.

Kartleggingen omfattet kaldventilering og diffuse utslipp av metan og andre flyktige organiske forbindelser (NMVOC) fra prosessering av brønnstrøm og boreaktiviteter. Som en del av prosjektet ble det også utarbeidet forslag til nye metodikker for måling og beregning av utslipp og gitt anbefaling om hva som anses som beste tilgjengelige teknikker (BAT) for å begrense slike utslipp fra både nye og eksisterende innretninger.

En lignende kartlegging av utslipp fra petroleumsanlegg på land gjennomføres nå og vil bli avsluttet innen utgangen av 2016.

Kartleggingen av utslipp og tiltaksmuligheter i petroleumssektoren inngår i Miljødirektoratets arbeid med å forbedre kunnskapsgrunnlaget om norske klimagassutslipp med sikte på overholde nasjonale målsettinger og internasjonale forpliktelser.

Tid: Mandag 21. november, 08.00-10.00.

Sted: Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr, Oslo  

Dagsorden

Påmelding

KONTAKT:

Sjefingeniør Sissel Sandgrind, seksjon for petroleum og havforvaltning, telefon 48094736

Tema