Høring om endring av tankforskriften (2019/3829)

Miljødirektoratet sender på høring forslag om endringer i forurensningsforskriften kapittel 18  (tankforskriften) slik at den er i tråd med dagens dispensasjonspraksis.

Forurensningsforskriftens kapittel 18, den såkalte "tankforskriften", ble tilføyd 3. juli 2013 og trådte i kraft 1. januar 2014. Forskriften regulerer lagring av petroleumsprodukter, farlige kjemikalier og farlig avfall på tank.

Tankforskriften § 18-6 bokstav c) annet og tredje ledd stiller krav om oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum. For tanker med dobbelt vegg er det etablert praksis å gi unntak fra dette kravet. Den ytre tanken kan sees på som et oppsamlingsarrangement i seg selv. Ved vedtak om unntak blir det stilt krav til at anlegget har en oppsamlingsløsning som sikrer at eventuell overfylling av tanken ikke ender i ytre miljø.

Vi mener det er riktig å justere forskriften i tråd med dagens praksis for dobbeltveggede tanker, i tillegg foreslår vi noen mindre endringer i forskriften, herunder å presisere forskriftens virkeområde og oppdatere henvisninger. Endringene vil ikke medføre samfunnsmessige kostnader.

Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget senest 8. april 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

COWI AS

09.04.19

Firma: COWI AS

Drivkraft Norge

09.04.19

Firma: Drivkraft Norge

Kategori