Høring av krav til rapportering av EE-produkter (2019/3474)

Miljødirektoratet sender på høring forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 1 om kasserte EE-produkter. Dette er en gjennomføring av EUs forordning som stiller krav om registrering og rapportering til produsentregisteret for EE-avfall.

EUs WEEE-direktiv 2012/19/EC er gjennomført i norsk rett i kapittel 1 i avfallsforskriften. EU-kommisjonen har vedtatt en forordning under WEEE-direktivet for å gjennomføre krav til registrering av EE-produsenter og rapportering av varetilførsel som skal inngå i det nasjonale registeret for EE-avfall.

Etter forordningen skal medlemstatene sørge for at grunnleggende krav til registrering av EE-produsenter og rapportering til det nasjonale EE-registeret oppfylles. De substansielle kravene til registrering og informasjon som kreves etter forordningen, er i stor grad allerede ivaretatt gjennom de eksisterende krav til rapportering til produsentregisteret for EE-avfall. For å sikre at Norge oppfyller sine forpliktelser etter forordningen fullt ut, er det imidlertid behov for å stille enkelte nye krav til registrering og rapportering fra returselskapene for EE-avfall. 

Artikkel 1 og annex I i forordningen stiller krav om format for registrering av produsenter og representanter, samt hvilken informasjon som skal oppgis. Artikkel 2 og annex II, stiller krav om format for rapportering av varetilførsel, samt hvilken informasjon om varetilførsel som skal oppgis. 

Endringer av dagens regelverk

Gjennomføring av forordningen vil skje ved endringer i avfallsforskriften § 1-19 og i ny § 1-25a i forskriften, se forslag til endringsforskrift i høyremenyen.

Konsekvenser av reguleringen

Endringen vil ikke medføre behov for vesentlige endringer i registreringsprosedyrer. Samlet sett vurderer Miljødirektoratet at de foreslåtte endringene i avfallsforskriften er gjennomførbare og ikke kommer til å medføre vesentlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.5

Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist

Vi ber om kommentarer til forslaget innen 26. mars  2019.

Høringsdokumenter

Tema