Vannområde Indre Oslofjord Vest: Høringsuttalelse til ny forskrift for håndtering av gummigranulat

Det vises til høringsbrev datert 27.06.2019 om ny forskrift om etablering og drift av idrettsbaner som bruker plastholdig løst fyllmateriale. Vannområde Indre Oslofjord Vest er et interkommunalt samarbeid mellom 10 kommuner rundt indre Oslofjord. Hensikten med samarbeidet er å oppfylle kravene i «Forskrift om rammer for vannforvaltningen» i vassdragene i kommunene. I henhold til vannforskriften skal tilstanden i overflatevann beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomsten skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand. I 2017 kartla vannområdet påfyll og avrenning av gummigranulat ved 30 kunstgressbaner i kommunene Asker, Bærum, Frogn, Hurum, Nesodden og Røyken, 27 av banene hadde vinterdrift. Resultatene viste at det var store mengder gummigranulat utenfor banene og at kun 30% av granulatet ble tilbakeført til banene. Nærmere 40% av granulatet forsvant via drensvann og overvannssystem. Ved å følge overvannssystemet og drensvannet ble det påvist 5 til 500 gram granulat pr m2 i de øverste 5 cm i sedimentene i vassdragene 0,1- 1,5 km nedstrøms banene. Det betyr at svært mye granulat føres via vannveiene og forurenser vassdragene. Ved de 30 kunstgressbanene har anleggsdriftere og –eiere gjort en imponerende innsats for å redusere avrenningen av granulat til vassdragene. Uttalelse til forskriften: Ang. §23 A-4 a) I forslaget er det foreslått at kravet til fysisk barriere skal være på 20 cm rundt banen. Dette mener vannområdet er for lavt. I Norges Fotballforbund (NFF) sitt eget høringsnotat anbefales det en barriere på 30-50 cm. For at barrieren skal ha ønsket effekt bør den være høyere enn 20 cm, og helst så høy at det ikke er naturlig å gå over den. b) Dette er et av de viktigste tiltakene ift vannmiljø. I dag forsvinner alt for mye granulat ut i sårbare resipienter, via drensvann og overvann, fra banene fordi det ikke er noe som holder granulatet tilbake. § 23A-12. Overgangsbestemmelser Tiltaksfristene bør reduseres av hensyn til vannmiljø. - Alternativ 1 om at kravet i § 23A-4 første ledd bokstav b) først skal gjelde seks år etter ikrafttredelse bør endres. For vannmiljøet er granulat som forsvinner gjennom drenssystemet et av de største problemene, og krav om bruk av granulatfangere/siler i kummene rundt banen bør settes til ett år etter at forskriften trer i kraft. Dette er et tiltak som i seg selv ikke koster så mye, er lett å gjennomføre og som vil hindre store mengder granulat fra å komme ut i vassdragene. - Alternativ 2 om at bestemmelsene først skal gjelde når banen skal rehabiliteres er også for svakt. En kunstgressbane skal optimalt holde i minst 10 år, og for relativt nye baner vil det bety at de kan fortsette som før i mange år til. Vannområdet vil derfor foreslå et tredje alternativ der kravene i § 23A-4 første ledd bokstav b) og §23A-6 gjelder fra ett år etter ikrafttredelse og hvor resterende krav gjelder først når banen skal rehabiliteres. Kravet i §23A-8. Kunnskaps- og dokumentasjonsplikt bør gjelde fra det øyeblikket forskriften trer i kraft. En slik overgangsordning vil være positivt for vannmiljøet og fører ikke til unødvendige investeringer for anleggseierne. Avslutningsvis er det viktig å formidle at det må etableres bedre løsninger for levering av granulatavfall og utrangerte baner. Idag er ikke avfallbehandlingssystemet godt nok i Østlandsområdet, og dette kan føre til at granulatet selges som ridebanedekke, deponeres ulovlig eller at kostnadene til deponering blir urimelig høye. Det er positivt at det nå kommer en forskrift, og forhåpentligvis vil det bli bedre løsninger for kunstgressbaner i fremtiden. Mvh Ingvild Tandberg Vannområdekoordinator Vannområde Indre Oslofjord Vest
Uttalelse fra:
Ingvild Tandberg
Firma:
Vannområde Indre Oslofjord Vest
Emne:
Høringsuttalelse til ny forskrift for håndtering av gummigranulat
Epost:
ingvild.tandberg@baerum.kommune.no

Høringsdokumenter