NIBIO: Forskrift om kunstgressbaner

Forslaget til forskrift er dekkende og godt utformet og en klar forbedring fra dagens regelverk og praksis. Overgangsbestemmelsene som foreslås er angitt med to alternativer. Begge alternativer åpner for en fortsatt massiv spredning av granulat til miljøet, noe Miljødirektoratet ikke kan være bekjent av. Som et absolutt minimum må alle eksisterende idrettsanlegg oppraderes så de oppfyller §23A-4, bokstav b); løsninger for håndtering av drensvann og overvann (...) og bokstav c): tiltak som hindrer at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen via brukere (...) innen langt kortere tid, fortrinnsvis 6 mnd fra regelverkets ikrafttreden. Baneeiere har i mer enn ett år vært forberedt på at slike tiltak vil bli påbudt og bør (om det ikke alt er gjort) kunne implementere dette langt raskere enn overgangsreglene foreslår. Videre er det miljømessig fullstendig uakseptabelt at det gis så langvarige overgangsutsettelser for §23A-6 som de to alternativene av §23A-12 foreslår. Fritak fra sikker oppsamling/deponering av snø som inneholder granulat vil føre til fortsatt massiv spredning av gummigranulat. Begge alternativene for overgangsbestemmelser åpner i praksis for en langvarig uendret praksis og fortsatte miljøbelastninger, stikk i strid med regelverkets gode intensjoner.
Uttalelse fra:
Erik JONER, seniorforsker, PhD
Firma:
NIBIO
Emne:
Forskrift om kunstgressbaner
Epost:
erik.joner@nibio.no

Høringsdokumenter