Hå idrettsråd, Rogaland: Miljødirektoratets utkast til forskrift om kunstgressbaner

Hå idrettsråd gir følgende høringsuttalelse i denne saken: * Alternativ 2 er å foretrekke. * På et litt overordnet nivå stiller vi spørsmål ved om denne bruken av ressurser kan rettferdiggjøres i forhold til den effekten en rent faktisk får basert på tiltaket? Hvis bekymringen er for mye gummi/micro plast i næringskjeden så er det kanskje andre områder en burde ha fokusert ressursbruken på, f eks. gummi/micro plast som blir overført til næringskjeden via dekk slitasje på veiene. Etter vår vurdering bærer dette tiltaket derfor litt preg av å være «symbol politikk» der innsatsen ikke på noen måte kan rettferdiggjøres i forhold til oppnådd effekt, totalt sett. I tillegg ønsker Hå idrettsråd å gi følgende kommentar: * For en stor andel av kunstgressbanene i Norge vil det være det offentlige som blir påført de ekstra kostnadene forskriften vil føre med seg. Forskriften bærer etter vår mening preg av det. I Hå vil det i all hovedsak være ideelle og frivillige organisasjoner (idrettslag) som blir påført ekstrakostnaden, siden de er eierne av kunstgress banene. Noe som vil ha en direkte reduserende effekt på kjerneaktiviteten til disse idrettslagene.
Uttalelse fra:
Knut Olai Slettebø
Firma:
Hå idrettsråd, Rogaland
Emne:
Miljødirektoratets utkast til forskrift om kunstgressbaner
Epost:
knut.olai.slettebo1@lyse.net

Høringsdokumenter