Foreslår endring i forurensningsforskriften kap. 27 (2014/6683)

Miljødirektoratet legger ut på høring  forslag til gjennomføring av direktiv 2015/2193 om begrensning av visse forurensende utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg - endring av forurensningsforskriften kapittel 27.

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193 om begrensning av visse luftforurensende utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg ble vedtatt 25. november 2015. Formålet med direktivet er å redusere utslipp av svoveldioksid, nitrogenoksider og støv fra mellomstore forbrenningsanlegg, og dermed redusere risikoen slike utslipp medfører for menneskers helse og for miljø.

Direktivet omfatter mellomstore forbrenningsanlegg med en nominell tilført termisk effekt fra og med 1 MW og opp til 50 MW ved forbrenning av faste, flytende og gassformige brensler. 

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre direktivet hovedsakelig ved endringer i kapittel 27 i forurensningsforskriften. Endringene er så vidt omfattende at kapitlet framstår som nytt. I tillegg foreslår vi en mindre endring i forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet. 

Rettsakten er nå til vurdering i EØS/EFTA-statene. Basert på en vurdering av norske forhold mener Norge utslippsgrensene i direktivet går utover det som er nødvendig for å oppnå direktivets formål, og vil be om særskilte utslippsgrenseverdier for støv på 150 mg/Nm3 for anlegg i størrelsen 1-5 MW som brenner fast biomasse. I forslaget til forskriftsbestemmelser er derfor utslippsgrenseverdiene for støv fra anlegg 1-5 MW for fast biomasse 150 mg/Nm3. I direktivet er utslippsgrenseverdien for disse anleggene 50 mg/Nm3

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på disse sidene. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen. 

Høringsfrist er 10. august 2019.

Høringsdokumenter

Relaterte lenker