Foreslår endring i biocidforskriften (2019/4777)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre tre nye EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften.

EU-kommisjonen har vedtatt tre nye rettsakter som supplerer og utdyper biocid­forordningen (EU) nr. 528/2012. Siden rettsaktene er EØS-relevante og er i prosess for å bli tatt inn i avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett. Rettsaktene sendes på høring før de er inne i EØS-avtalen for å sikre en rask gjennomføring. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsaktene.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på disse sidene. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist 22. mai 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Justis- og beredskapsdepartementet

27.05.19

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Forsvarsdepartementet: Svar på høring

12.04.19

Firma: Forsvarsdepartementet

Tema

Relaterte lenker