Foreslår endring av produktkontrolloven (2019/5973)

Miljødirektoratet foreslår enkelte endringer i produktkontrolloven. Formålet er å forbedre kontroll- og reaksjonshjemlene til myndighetene som fører tilsyn. Dette vil øke produktsikkerheten og redusere sannsynligheten for skade på helse eller miljø.

Det foreslås at produktkontrolloven utstyres med en generell fullmaktshjemmel som gir tilsynsmyndighetene adgang til å treffe de enkeltvedtakene som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven.

Videre foreslås det å endre loven slik at myndighetene kan pålegge omsetterleddet å fremlegge representativ prøve av et produkt vederlagsfritt, eller sørge for eller bekoste undersøkelser av produktet. Det klargjøres også at myndighetene kan bestemme at kostnadene ved fremleggelse av representativ prøve eller undersøkelse, kan fordeles på flere markedsaktører. Det foreslås også enkelte andre endringer i loven. 

Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen. 

Vi ber om kommentarer til forslaget innen 1. august  2019.

Høringsdokumenter

Relaterte lenker