Foreslår å heve strafferammen i svalbardmiljøloven (2014/1164)

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet på høring forslag om endring i svalbardmiljøloven. Det foreslås at strafferammen i svalbardmiljøloven § 99 andre punktum heves fra fengsel i 3 år til fengsel i 5 år.

Endringen har sammenheng med forslag av 8.12.2017 om å innføre overtredelsesgebyr og heve strafferammene i forurensningsloven, produktkontrolloven og naturmangfoldloven, der det bl.a. er foreslått å heve strafferammen i naturmangfoldloven § 75 andre ledd (grov overtredelse) til fengsel i 5 år.

Lenke til høringsnotatet av 8.12.2017

Høringsinstanser som vil gi høringsuttalelse både til forslaget av 8.12.2017 og til forslaget her, oppfordres til å gjøre dette i én samlet høringsuttalelse.

Høringen gjennomføres elektronisk. Skjema for å gi høringsinnspill finner du nedenfor. I høyremenyen finner du høringsnotat og liste over høringsinstanser. Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på listen. Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill.

Det er også mulig å sende høringsinnspill skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Frist for å sende inn høringssvar er 8. mars 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

17.04.18

Firma: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Samferdselsdepartementet

04.04.18

Firma: Samferdselsdepartementet

Kystverket

03.04.18

Firma: Kystverket

Ålfotbreen verneområdestyre

22.03.18

Firma: Ålfotbreen verneområdestyre

NHO

19.03.18

Firma: NHO

Norsk Industri

16.03.18

Firma: Norsk Industri

Sysselmannen på Svalbard

15.03.18

Firma: Sysselmannen på Svalbard

NOAH - for dyrs rettigheter

15.03.18

Firma: NOAH - for dyrs rettigheter

Advokatforeningen

14.03.18

Firma: Advokatforeningen

Norges vassdrags- og energidirektorat

14.03.18

Firma: Norges vassdrags- og energidirektorat

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

13.03.18

Firma: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

13.03.18

Firma: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utenriksdepartementet

13.03.18

Firma: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet

13.03.18

Firma: Utenriksdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

13.03.18

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Tolletaten

13.03.18

Firma: Tolletaten

Fiskeridirektoratet

13.03.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Landbruks- og matdepartementet

13.03.18

Firma: Landbruks- og matdepartementet

Tolldirektoratet

09.03.18

Firma: Tolldirektoratet

Fylkesmannen i Hedmark

01.03.18

Firma: Fylkesmannen i Hedmark

Riksadvokaten

27.02.18

Firma: Riksadvokaten

Troms og Finnmark statsadvokatembeter

27.02.18

Firma: Troms og Finnmark statsadvokatembeter

Justis- og beredskapsdepartementet

27.02.18

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Direktoratet for mineralforvaltning

26.02.18

Firma: Direktoratet for mineralforvaltning

Økokrim

26.02.18

Firma: Økokrim

Kategori