Wintershall DEA søker om boring av brønner på Vega-feltet (2019/377)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall DEA Norge AS om tillatelse til boring av tre nye produksjonsbrønner på Vega-feltet i PL 248 i Nordsjøen.

Vega er lokalisert i den nordlige delen av Nordsjøen, 28 kilometer vest for Gjøa. Feltet produserer gass og kondensat fra tre havbunnsrammer knyttet til Gjøa-innretningen. De tre nye produksjonsbrønnene vil bores fra eksisterende havbunnsrammer. Oppstart er planlagt til midten av mars 2020, og borekampanjen vil vare i omtrent 445 dager.

Wintershall DEA planlegger å slippe ut inntil 4726 og 271 tonn kjemikalier i hhv. grønn og gul kategori. Herunder vil det være et utslipp av inntil 620 kg i gul underkategori 2. Topphullene er planlagt boret med vannbasert borevæske, med utslipp av borevæske og kaks til sjø. I alt er det estimerte at 2784 tonn kaks vil bli sluppet ut.

Etter at brønnene er ferdig komplettert er det planlagt å foreta brønnopprenskning med avbrennning av brønnstrøm på boreriggen. Utslipp til luft fra kraftgenerering og brønnopprenskning er beregnet til ca. 71340 tonn CO2, 765 tonn NOx, 97 tonn nmVOC og 22 tonn SOx.

Brønnene som skal bores er gassprodusenter, og reservoaret inneholder gass og i tillegg olje med egenskaper tilsvarende Gjøa-oljen. Vektet utslippsrate av olje ved en utblåsning er beregnet til ca. 1200 Sm3/døgn. Wintershall DEA har beregnet at de trenger to havgående oljevernsystemer for å bekjempe en slik utslippsrate.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 3. januar 2020, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

09.12.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker