Okea søker om boring av Infill Ø og Skumnisse (2019/8210)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Okea ASA om tillatelse etter forurensningsloven til å bore to letebrønner i Draugenlisensene i Norskehavet, 6407/9-X Infill Ø og 6407/9-Y Skumnisse i PL 093D.

Brønnene er lokalisert på 243 m dyp på Haltenbanken i Norskehavet, henholdsvis 6 og 4 km fra Draugenplattformen, 78 og 75 km fra Frøya, som er nærmeste land. Boringen av de to brønnene vil gjennomføres med boreriggen Deepsea Nordkapp og vil ha en varighet på ca. 28 dager. Tidligst planlagt oppstart er 1. oktober 2019. 

Kartlegging av sjøbunnen på borelokasjonene viste forekomster av sjøtre (Paragorgia), men ikke tette ansamlinger av levende koraller eller svamper. Det er gjennomført ankringsanalyser og ankerliner kan legges uten å skade forekomster av sjøtre. 

Okea søker om utslipp av kjemikalier i gul og grønn kategori, samt utslipp til luft. Det er gjennomført en miljørisiko- og beredskapsanalyse for akutt forurensning av olje som dekker begge brønnene med Draugenolje som referanseolje. Vektet utslippsrate for overflate- og sjøbunnsutblåsning er hhv 2187 og 1929 Sm3/d. Okea planlegger for en beredskap med to systemer for opptak av olje på åpent hav med responstid på 7 timer for første system, samt  tre kystsystemer. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 9. august 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

22.07.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker