Neptune søker om boring av letebrønnen Grind (2019/9087)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy Norge AS (Neptune) om tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 6507/8-10 Grind i PL 889.

Letebrønn Grind er lokalisert i Norskehavet, øst for Heidrun feltet. Korteste avstand til fastland er ca. 159 km (Vikna). Brønnen og et planlagt sidesteg skal bores med boreriggen West Phoenix. Tidligst oppstart er 1. november 2019 og varighet er estimert til totalt 67 dager.

Havbunnen i området består generelt av leire og sand, med skjellrester og sporadisk forekomst av stein og steinblokker. Innenfor 500 meter rundt borelokasjonen er det identifisert bløtbunns- og hardbunnssvamp, samt en enkel hornkorall 415 m unna brønnlokasjonen. Restrukturer av Desmophillum pertusum i "moderat" til "god" tilstand ble registrert i to områder, hvorav det nærmeste er 1150 m øst for brønnlokasjonen. På fire ytterligere lokasjoner ble det registrert korallrev i "dårlig" forfatning. Neptune forventer ikke negativ påvirkning på koraller eller andre definerte naturtyper fra planlagte utslipp på Grind.

Søknaden omfatter utslipp av 558 tonn borekaks, utslipp av kjemikalier i gul og grønn kategori og utslipp til luft.

Neptune forventer å finne hydrokarboner med egenskaper tilsvarende Heidrun olje. Basert på vektet rate ved en overflateutblåsning på 3730 m3/døgn har Neptune beregnet et beredskapsbehov i åpent hav på 4 NOFO systemer. Neptune foreslår responstid for første system på 8 timer og fullt utbygd barriere innen 25 timer. For kysten er dimensjonerende beredskapsbehov beregnet til 2 kystsystemer.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 30. august 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema