Neptune søker om boring av letebrønnen Dugong (2019/9119)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy Norge AS (Neptune) om tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 34/4-14 S Dugong i PL 882.

Letebrønn Dugong er lokalisert i Nordsjøen, 9 km nordvest for Snorre B. Korteste avstand til den norske kysten (Bulandet) og fastlandet (Kvalvåg på Frøya) er henholdsvis 143 km og 152 km. Hovedbrønn og sidesteg skal bores med boreriggen Deepsea Yantai. Tidligst oppstart er 1. november 2019 og varighet er estimert til 97 dager.

Havbunnen i området er generelt mudret og sandholdig med varierende mengder grus, steiner og til dels større steiner. Det ble identifisert spredte forekomster av svamper i undersøkelsesområdet, samt flere arter sjøfjær. Tettheten av sjøfjær var varierende, og høyest langs to transekter (>15 sjøfjær per 25 m2).

Søknaden omfatter utslipp av 862 tonn borekaks på havbunne fra topphullet og en opsjon for utslipp av 433 tonn borekaks fra 17 ½" fra riggen. I tillegg søker Neptune om forbruk av kjemikalier i svart og rød kategori, utslipp av kjemikalier i gul og grønn kategori og utslipp til luft.

Neptune har valgt Snorre Blend som referanseolje for miljørisiko- og beredskapsanalysene for Dugong. Oljen danner stabile olje-i-vann-emulsjoner med høyt vann-innhold og er egnet for mekanisk opptak. Emulsjonens potensiale for kjemisk dispergering er begrenset etter 2-3 timer ved vindstyrker over 10 m/s. Miljørisikoen er høyest i vinterperioden for lunde i Norskehavet, og ellers for den norskehavsbestanden av lomvi. Hendelser med de største utslippsratene og lengste varighetene vil kunne berøre både Nordsjøen og Norskehavet. Et større utilsiktet utslipp vil kunne berøre deler av norskekysten fra Hordaland til Troms, og 12 av NOFOs eksempelområder har mer enn 5 % sannsynlighet for treff gitt en utblåsning under boringen av brønnen.

Basert på vektet rate ved en overflateutblåsning på 9140 m3/døgn har Neptune beregnet et beredskapsbehov i åpent hav på 17 NOFO systemer. Neptune foreslår responstid for første system på 9 timer og fullt utbygd barriere innen 49 timer. For kysten er dimensjonerende beredskapsbehov beregnet til 8 kystsystemer.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 30. august 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema