Lundin søker om boring av letebrønn 7221/4-1 (2019/12900)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin om tillatelse etter forurensningsloven til boring av brønn 7221/4-1 i PL 609/1027 med boreriggen Leiv Eriksson i Barentshavet.

Brønnen ligger i Barentshavet (Bjørnøya Øst), ca. 196 km fra nærmeste land, Ingøya i Finnmark. Avstanden til Bjørnøya er ca 205 km. Lisensen er ikke underlagt noen fiskeri- eller miljøvilkår som begrenser aktiviteten, men ligger nord for SVO Tromsøflaket og øst for SVO Eggakanten som er underlagt  særskilte miljøbetingelser. Tidligst planlagt oppstart er februar 2020.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 5. desember 2019, jf. forurensningsforskriften § 36 5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norsk Polarinstitutt

05.12.19

Firma: Norsk Polarinstitutt

Tema

Relaterte lenker