Equinor søker om endring på Troll (2019/462)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor ASA om oppdatering av rammetillatelsen for Troll, vedrørende endringer på Troll Vest.

På Troll B brukes neddykkede sjøvannspumper som forsyner plattformen med sjøvann til kjøling av utstyr og systemer, og som lekker smøreolje til sjø. Dette har ikke vært omfattet av rammetillatelsen. Equinor søker derfor om tillatelse til forbruk og utslipp av 245 kg stoff i svart kategori og 25 kg i rød kategori fra disse pumpene. På grunn av endringer i oljekvaliteten har Equinor behov for å øke forbruket av emulsjonsbryter med stoff i rød kategori, og søker derfor om endring av tillatte rammer for bruk og utslipp av stoff i rød kategori på Troll B til hhv. 37 tonn forbruk og 6 tonn utslipp.

På Troll C har det vært en stadig økning av vannvolumet fra produksjonen, som har medført behov for å øke doseringen av en flokkulant med stoff i rød kategori. Flokkulanten brukes i vannrense­anlegget for å skille olje ut fra produsert vannet. Equinor søker om om endring av tillatte rammer for bruk av stoff i rød kategori på Troll C til 30 tonn per år. Det vil ikke være noen endring i mengden utslipp av stoff i rød kategori i denne sammenheng.

Equinor søker også om tillatelse til gjenbruk av slop og gammel borevæske i forbindelse med pluggeoperasjoner på Troll-feltet. Normalt blir dette enten sluppet til sjø eller brakt til land for avfallshåndtering, men Equinor søker om å kunne bruke slop og gammel borevæske som drepevæske i forbindelse med pluggeoperasjonene, med inntil 3500 m3 per år. Drepevæsken vil fordele seg i undergrunnen og ikke gå til utslipp.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 9. august 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema