Equinor søker om drift og produksjon på Johan Sverdrup-feltet (2019/347)

Equinor Energy AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift og produksjon av olje og gass på Johan Sverdrup-feltet, fase I i Nordsjøen.

Produksjonen vil starte i siste halvdel av 2019.

Equinor søker om årlige utslipp av kjemikalier tilsvarende 37 800 kg stoff i grønn kategori, og 8 300 kg i gul kategori, derav 1250 kg stoff i gul kategori Y2, samt 80 kg stoff i rød kategori. 

Søknaden omhandler også årlige utslipp av stoff i svart kategori fra sjøvannspumper, men for denne utslippskilden er det gitt egen tillatelse den 6. februar 2019, basert på tidligere søknad fra Equinor. 

Produsert vann vil bli reinjisert som trykkstøtte.  Equinor tar sikte på å oppnå  98% regularitet på reinjeksjonsanlegget.  Produsert vann vil bli renset til oljekonsentrasjon på 10-15 ppm før utslipp til sjø. 

Produksjonen på Johan Sverdrup-feltet skal drives med kraft fra land, men det søkes om utslipp til luft fra gassfyrte kjeler og nødgeneratorer/pumper, diffuse utslipp og utslipp fra fakler og kaldventilering. Søknaden oppgir at årlig gjennomsnitt i perioden  2019-2030 er beregnet til 23 728 tonn CO2,  29 tonn NOx, 293 tonn metan, 211 tonn nmVOC og 0,7 tonn SOx

Søknaden inneholder miljørisikoanalyser og beredskapsanalyser. Beredskapsbehovet for aktivitetene på feltet er angitt til 14 NOFO-systemer for barriere 1 og 2.  

På Johan Sverdrup-feltet vil det foregår produksjonsboring fra den faste boreinstallasjonen også når produksjonen er igangsatt. For produksjonsboringen er det gitt egne tillatelser. 

Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om at eventuelle kommentarer til søknaden sendes oss innen 12. april 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Kystverket

29.03.19

Firma: Kystverket

Tema

Relaterte lenker