Equinor søker om boring på Johan Castberg og Mist (2019/2669)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS (Equinor) om tillatelse etter forurensningsloven til boring av produksjons- og injeksjonsbrønner på "Johan Castberg"-feltet (Johan Castberg) og letebrønnen Mist i Barentshavet.

Johan Castberg ligger omtrent 200 km fra nærmeste land, som er Ingøy. Mist letebrønn planlegges boret rett sør for Johan Castberg. Havdypet i området er omtrent 400 m. Equinor opplyser i søknaden at det ikke er identifisert korallrev eller korallskog i området, og at tettheten av svamp er lav. 

Boreprogrammet består av 30 brønner med til sammen 41 brønnbaner, i tillegg til letebrønnen, og planlegges gjennomført i 2019—2024. Produksjon og videre boring på Johan Castberg vil omsøkes på et senere tidspunkt. Equinor opplyser at boringen planlegges gjennomført med riggen Transocean Enabler.  

I forbindelse med disse aktivitetene, søker Equinor om årlig utslipp av omtrent 35 000 tonn kjemikalier, fordelt på 34247 tonn i grønn kategori, 462 i gul kategori og 2,7 kg i rød kategori. 

Equinor har vurdert miljørisiko knyttet til akutt forurensning fra Johan Castberg, og konkluderer med at denne er akseptabel. Sjøfugl er funnet å være gruppen med høyest beregnet miljørisiko. Iskanten og polarfronten kan berøres av olje ved akutt forurensning, men sannsynligheten er funnet å være lav. Equinor har også vurdert behovet for beredskap mot akutt forurensning, og funnet behov for 15 systemer for oppsamling nær kilden og i åpent hav, og 4 systemer for oppsamling i fjord- og kystfarvann. I strandsonen er det ikke beregnet beredskapsbehov, fordi drivtiden til land er mer enn 20 døgn. 

På Mist konkluderer Equinor med at miljørisiko knyttet til akutt forurensning er akseptabel. Det er alkefugler som gir størst utslag. De har identifisert behov for to opptakssystemer nær kilden og i åpent hav, og to opptakssystemer i fjord- og kystfarvann.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 17. mai 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

03.06.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Norsk Polarinstitutt

27.05.19

Firma: Norsk Polarinstitutt

Direktoratet for strålevern og atomtryggleik

27.05.19

Firma: Direktoratet for strålevern og atomtryggleik

Kystverket

24.05.19

Firma: Kystverket

Havforskningsinstituttet

24.05.19

Firma: Havforskningsinstituttet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker