Equinor søker om boring av Echino Sør (2019/7117)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 35/11-23 Echino Sør i PL090 med boreriggen Deepsea Atlantic i Nordsjøen.

Brønnen ligger i Nordsjøen, nord for Trollfeltet og ca. 55 km fra land (Ytre Sula). Boringen er planlagt startet opp i september med en varighet på 35-75 dager, avhengig av om det blir boret et sidesteg.

Brønnen er lokalisert i Norskerenna hvor havdypet er 350 m. Bunnen består for det meste av silt og leire, og det er ikke koraller i dette havområdet.

Det er forventet å finne olje med egenskaper lik Fram olje. Potensielle utblåsningsrater er lave for hovedbrønnen, men potensielt høye for sidesteget. For sidesteget er vektede rater 5460 Sm3/døgn for overflateutslipp og 5760 Sm3/døgn for havbunnsutslipp.

Miljørisikoen er vurdert å være moderat i planlagt boreperiode (september-oktober), men vil være betydelig høyere vinterstid. I henhold til Equinor sine egne akseptkriterier er miljørisikoen uakseptabel i perioden november til februar. Drivtid til land vil være kort ved et eventuelt utslipp, ca. 3 døgn i høstsesongen.

Equinor har planlagt med en beredskap på åpent hav med 7 havgående systemer innen 5-24 timer, med tilgang til utstyr både for mekanisk og kjemisk bekjempelse. Potensielle strandingsmengder er svært høye ved et langvarig utslipp fra brønnen. I de prioriterte områdene Ytre Sula og Sverslingosen-Skorpa, som begge ligger innenfor SVO Bremanger til Ytre Sula, er 95-persentilene for strandet mengde emulsjon i høstsesongen ca. 10 000 tonn.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til saken innen 9. juli 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Kystverket

10.07.19

Fiskeridirektoratet

05.07.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker