DEA Norge AS søker om boring av Toutatis (2019/5592)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra DEA Norge AS (DEA) om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6611/1-1 Toutatis i PL896 i Norskehavet.

Brønnen er lokalisert i området Nordland V i Norskehavet. Korteste avstand til land er 54 km – til Myken, en øygruppe i Rødøy kommune i Nordland. Trænarevet ligger omlag 8 km nord for brønnlokasjonen. 

Tidligst forventet oppstart for boringen er 1. september 2019. Varighet for boreoperasjonen er estimert til 30 dager. Boreoperasjonen er planlagt gjennomført med den halvt nedsenkbare boreriggen West Hercules. 

Planlagte utslipp av kjemikalier omfatter 55 tonn stoff i gul kategori og 581 tonn stoff i grønn kategori.

DEA har gjennomført en helårlig miljørisiko- og beredskapsanalsye for brønnen, og vurderer at miljørisiko for brønnen er akseptabel og at de foreslåtte beredskapstiltak er tilstrekkelige. Vektet utblåsningsrate er relativt lav og beregnet til 516 m3/d for overfalteutblåsning og 492 m/d for sjøbunnsutblåsning. Ifølge miljørisikoanalysen er høyest miljørisiko beregnet for norskehavspopulasjonen av alke og lunde i høstsesongen. Det er lav sannsynlighet for stranding av olje ved en eventuell hendelse. DEA har planlagt for 2 NOFO-systemer på åpent hav med responstid på 2 timer for første system.

DEA søker også om utslipp til luft som følge av forbrenning av diesel for kraftgenerering under normal drift ved boring. 

Grunnlagsundersøkelse på feltet har ikke avdekket koraller eller andre sårbare habitatet eller arter i en 500 m radius rundt borelokasjonen. I følge DEA vil et ukontrollert utslipp av olje fra Toutatis ikke gjøre noen risiko for dypvannskorallene i området. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 29. mai 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

03.06.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker